Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES James 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

JAMES  CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
James 3:1 Nolite plures magistri fieri fratres mei, scientes quoniam majus judicium sumitis. James 3:1 mh polloi didaskaloi ginesqe adelfoi mou eidotej oti meizon krima lhyomeqa James 3:1 My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
3:2 In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir: potest etiam freno circumducere totum corpus. 3:2 polla gar ptaiomen apantej ei tij en logw ou ptaiei outoj teleioj anhr dunatoj xalinagwghsai kai olon to swma 3:2 For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.
3:3 Si autem equis frena in ora mittimus ad consentiendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus. 3:3 idou twn ippwn touj xalinouj eij ta stomata ballomen proj to peiqesqai autouj hmin kai olon to swma autwn metagomen 3:3 Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.
3:4 Ecce et naves, cum magnæ sint, et a ventis validis minentur, circumferuntur a modico gubernaculo ubi impetus dirigentis voluerit. 3:4 idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elaxistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoj boulhtai 3:4 Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.
3:5 Ita et lingua modicum quidem membrum est, et magna exaltat. Ecce quantus ignis quam magnam silvam incendit! 3:5 outwj kai h glwssa mikron meloj estin kai megalauxei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei 3:5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!
3:6 Et lingua ignis est, universitas iniquitatis. Lingua constituitur in membris nostris, quæ maculat totum corpus, et inflammat rotam nativitatis nostræ inflammata a gehenna. 3:6 kai h glwssa pur o kosmoj thj adikiaj outwj h glwssa kaqistatai en toij melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton troxon thj genesewj kai flogizomenh upo thj geennhj 3:6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.
3:7 Omnis enim natura bestiarum, et volucrum, et serpentium, et ceterorum domantur, et domita sunt a natura humana: 3:7 pasa gar fusij qhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anqrwpinh 3:7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:
3:8 linguam autem nullus hominum domare potest: inquietum malum, plena veneno mortifero. 3:8 thn de glwssan oudeij dunatai anqrwpwn damasai akatasxeton kakon mesth iou qanathforou 3:8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.
3:9 In ipsa benedicimus Deum et Patrem: et in ipsa maledicimus homines, qui ad similitudinem Dei facti sunt. 3:9 en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touj anqrwpouj touj kaq omoiwsin qeou gegonotaj 3:9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.
James 3:10 Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio. Non oportet, fratres mei, hæc ita fieri. James 3:10 ek tou autou stomatoj ecerxetai eulogia kai katara ou xrh adelfoi mou tauta outwj ginesqai James 3:10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.
3:11 Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam? 3:11 mhti h phgh ek thj authj ophj bruei to gluku kai to pikron 3:11 Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?
3:12 Numquid potest, fratres mei, ficus uvas facere, aut vitis ficus? Sic neque salsa dulcem potest facere aquam. 3:12 mh dunatai adelfoi mou sukh elaiaj poihsai h ampeloj suka outwj oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr 3:12 Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.
3:13 Quis sapiens et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam in mansuetudine sapientiæ. 3:13 tij sofoj kai episthmwn en umin deicatw ek thj kalhj anastrofhj ta erga autou en prauthti sofiaj 3:13 Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
3:14 Quod si zelum amarum habetis, et contentiones sint in cordibus vestris: nolite gloriari, et mendaces esse adversus veritatem: 3:14 ei de zhlon pikron exete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakauxasqe kai yeudesqe kata thj alhqeiaj 3:14 But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.
3:15 non est enim ista sapientia desursum descendens: sed terrena, animalis, diabolica. 3:15 ouk estin auth h sofia anwqen katerxomenh all epigeioj yuxikh daimoniwdhj 3:15 This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
3:16 Ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum. 3:16 opou gar zhloj kai eriqeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma 3:16 For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
3:17 Quæ autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonus consentiens, plena misericordia et fructibus bonis, non judicans, sine simulatione. 3:17 h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhj eupeiqhj mesth eleouj kai karpwn agaqwn adiakritoj kai anupokritoj 3:17 But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
3:18 Fructus autem justitiæ, in pace seminatur, facientibus pacem. 3:18 karpoj de thj dikaiosunhj en eirhnh speiretai toij poiousin eirhnhn 3:18 And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles