Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES James 4

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

JAMES CHAPTER 4

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
James 4:1 Unde bella et lites in vobis? nonne hinc: ex concupiscentiis vestris, quæ militant in membris vestris? James 4:1 poqen polemoi kai maxai en umin ouk enteuqen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en toij melesin umwn James 4:1 From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?
4:2 concupiscitis, et non habetis: occiditis, et zelatis: et non potestis adipisci: litigatis, et belligeratis, et non habetis, propter quod non postulatis. 4:2 epiqumeite kai ouk exete foneuete kai zhloute kai ou dunasqe epituxein maxesqe kai polemeite ouk exete de dia to mh aiteisqai umaj 4:2 Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
4:3 Petitis, et non accipitis: eo quod male petatis: ut in concupiscentiis vestris insumatis. 4:3 aiteite kai ou lambanete dioti kakwj aiteisqe ina en taij hdonaij umwn dapanhshte 4:3 Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
4:4 Adulteri, nescitis quia amicitia hujus mundi inimica est Dei? quicumque ergo voluerit amicus esse sæculi hujus, inimicus Dei constituitur. 4:4 moixoi kai moixalidej ouk oidate oti h filia tou kosmou exqra tou qeou estin oj an oun boulhqh filoj einai tou kosmou exqroj tou qeou kaqistatai 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
4:5 An putatis quia inaniter Scriptura dicat: Ad invidiam concupiscit spiritus qui habitat in vobis? 4:5 h dokeite oti kenwj h grafh legei proj fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin 4:5 Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?
4:6 majorem autem dat gratiam. Propter quod dicit: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. 4:6 meizona de didwsin xarin dio legei o qeoj uperhfanoij antitassetai tapeinoij de didwsin xarin 4:6 But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
4:7 Subditi ergo estote Deo, resistite autem diabolo, et fugiet a vobis. 4:7 upotaghte oun tw qew antisthte tw diabolw kai feucetai af umwn 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
4:8 Appropinquate Deo, et appropinquabit vobis. Emundate manus, peccatores: et purificate corda, duplices animo. 4:8 eggisate tw qew kai eggiei umin kaqarisate xeiraj amartwloi kai agnisate kardiaj diyuxoi 4:8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
4:9 Miseri estote, et lugete, et plorate: risus vester in luctum convertatur, et gaudium in mœrorem. 4:9 talaipwrhsate kai penqhsate kai klausate o gelwj umwn eij penqoj metastrafhtw kai h xara eij kathfeian 4:9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.
James 4:10 Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos. James 4:10 tapeinwqhte enwpion tou kuriou kai uywsei umaj James 4:10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
4:11 Nolite detrahere alterutrum fratres. Qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi, et judicat legem. Si autem judicas legem, non es factor legis, sed judex. 4:11 mh katalaleite allhlwn adelfoi o katalalwn adelfou kai krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineij ouk ei poihthj nomou alla krithj 4:11 Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.
4:12 Unus est legislator et judex, qui potest perdere et liberare. 4:12 eij estin o nomoqethj o dunamenoj swsai kai apolesai su tij ei oj krineij ton eteron 4:12 There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?
4:13 Tu autem quis es, qui judicas proximum? Ecce nunc qui dicitis: Hodie, aut crastino ibimus in illam civitatem, et faciemus ibi quidem annum, et mercabimur, et lucrum faciemus: 4:13 age nun oi legontej shmeron h aurion poreusomeqa eij thnde thn polin kai poihsomen ekei eniauton ena kai emporeusomeqa kai kerdhsomen 4:13 Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:
4:14 qui ignoratis quid erit in crastino. Quæ est enim vita vestra? vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitur; 4:14 oitinej ouk epistasqe to thj aurion poia gar h zwh umwn atmij gar estin h proj oligon fainomenh epeita de afanizomenh 4:14 Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.
4:15 pro eo ut dicatis: Si Dominus voluerit. Et: Si vixerimus, faciemus hoc, aut illud. 4:15 anti tou legein umaj ean o kurioj qelhsh kai zhsomen kai poihsomen touto h ekeino 4:15 For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.
4:16 Nunc autem exsultatis in superbiis vestris. Omnis exsultatio talis, maligna est. 4:16 nun de kauxasqe en taij alazoneiaij umwn pasa kauxhsij toiauth ponhra estin 4:16 But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.
4:17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi. 4:17 eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin 4:17 Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles