Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Timothy Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 Timothy Chapter 1

2 Timothy 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kat epaggelian zwhj thj en xristw ihsou
1:2 timoqew agaphtw teknw xarij eleoj eirhnh apo qeou patroj kai xristou ihsou tou kuriou hmwn
1:3 xarin exw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei wj adialeipton exw thn peri sou mneian en taij dehsesin mou nuktoj kai hmeraj
1:4 epipoqwn se idein memnhmenoj sou twn dakruwn ina xaraj plhrwqw
1:5 upomnhsin lambanwn thj en soi anupokritou pistewj htij enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou eunikh pepeismai de oti kai en soi
1:6 di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to xarisma tou qeou o estin en soi dia thj epiqesewj twn xeirwn mou
1:7 ou gar edwken hmin o qeoj pneuma deiliaj alla dunamewj kai agaphj kai swfronismou
1:8 mh oun epaisxunqhj to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou
1:9 tou swsantoj hmaj kai kalesantoj klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kat idian proqesin kai xarin thn doqeisan hmin en xristw ihsou pro xronwn aiwniwn
2 Timothy 1:10 fanerwqeisan de nun dia thj epifaneiaj tou swthroj hmwn ihsou xristou katarghsantoj men ton qanaton fwtisantoj de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou
1:11 eij o eteqhn egw khruc kai apostoloj kai didaskaloj eqnwn
1:12 di hn aitian kai tauta pasxw all ouk epaisxunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatoj estin thn paraqhkhn mou fulacai eij ekeinhn thn hmeran
1:13 upotupwsin exe ugiainontwn logwn wn par emou hkousaj en pistei kai agaph th en xristw ihsou
1:14 thn kalhn parakataqhkhn fulacon dia pneumatoj agiou tou enoikountoj en hmin
1:15 oidaj touto oti apestrafhsan me pantej oi en th asia wn estin fugelloj kai ermogenhj
1:16 dwh eleoj o kurioj tw onhsiforou oikw oti pollakij me aneyucen kai thn alusin mou ouk ephsxunqh
1:17 alla genomenoj en rwmh spoudaioteron ezhthsen me kai euren
1:18 dwh autw o kurioj eurein eleoj para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index