Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Timothy Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 Timothy Chapter 3

2 Timothy 3:1 touto de ginwske oti en esxataij hmeraij ensthsontai kairoi xalepoi
3:2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazonej uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeij axaristoi anosioi
3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateij anhmeroi afilagaqoi
3:4 prodotai propeteij tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi
3:5 exontej morfwsin eusebeiaj thn de dunamin authj hrnhmenoi kai toutouj apotrepou
3:6 ek toutwn gar eisin oi endunontej eij taj oikiaj kai aixmalwteuontej ta gunaikaria seswreumena amartiaij agomena epiqumiaij poikilaij
3:7 pantote manqanonta kai mhdepote eij epignwsin alhqeiaj elqein dunamena
3:8 on tropon de iannhj kai iambrhj antesthsan mwusei outwj kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin
3:9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloj estai pasin wj kai h ekeinwn egeneto
2 Timothy 3:10 su de parhkolouqhkaj mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh
3:11 toij diwgmoij toij paqhmasin oia moi egeneto en antioxeia en ikoniw en lustroij oiouj diwgmouj uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioj
3:12 kai pantej de oi qelontej eusebwj zhn en xristw ihsou diwxqhsontai
3:13 ponhroi de anqrwpoi kai gohtej prokoyousin epi to xeiron planwntej kai planwmenoi
3:14 su de mene en oij emaqej kai epistwqhj eidwj para tinoj emaqej
3:15 kai oti apo brefouj ta iera grammata oidaj ta dunamena se sofisai eij swthrian dia pistewj thj en xristw ihsou
3:16 pasa grafh qeopneustoj kai wfelimoj proj didaskalian proj elegxon proj epanorqwsin proj paideian thn en dikaiosunh
3:17 ina artioj h o tou qeou anqrwpoj proj pan ergon agaqon echrtismenoj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index