Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Timothy Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 Timothy Chapter 2

2 Timothy 2:1 su oun teknon mou endunamou en th xariti th en xristw ihsou
2:2 kai a hkousaj par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoij anqrwpoij oitinej ikanoi esontai kai eterouj didacai
2:3 su oun kakopaqhson wj kaloj stratiwthj ihsou xristou
2:4 oudeij strateuomenoj empleketai taij tou biou pragmateiaij ina tw stratologhsanti aresh
2:5 ean de kai aqlh tij ou stefanoutai ean mh nomimwj aqlhsh
2:6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein
2:7 noei a legw dwh gar soi o kurioj sunesin en pasin
2:8 mnhmoneue ihsoun xriston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoj dabid kata to euaggelion mou
2:9 en w kakopaqw mexri desmwn wj kakourgoj all o logoj tou qeou ou dedetai
2 Timothy 2:10 dia touto panta upomenw dia touj eklektouj ina kai autoi swthriaj tuxwsin thj en xristw ihsou meta dochj aiwniou
2:11 pistoj o logoj ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen
2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeinoj arnhsetai hmaj
2:13 ei apistoumen ekeinoj pistoj menei arnhsasqai eauton ou dunatai
2:14 tauta upomimnhske diamarturomenoj enwpion tou kuriou mh logomaxein eij ouden xrhsimon epi katastrofh twn akouontwn
2:15 spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaisxunton orqotomounta ton logon thj alhqeiaj
2:16 taj de bebhlouj kenofwniaj periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaj
2:17 kai o logoj autwn wj gaggraina nomhn ecei wn estin umenaioj kai filhtoj
2:18 oitinej peri thn alhqeian hstoxhsan legontej thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin
2:19 o men toi stereoj qemelioj tou qeou esthken exwn thn sfragida tauthn egnw kurioj touj ontaj autou kai aposthtw apo adikiaj paj o onomazwn to onoma xristou
2 Timothy 2:20 en megalh de oikia ouk estin monon skeuh xrusa kai argura alla kai culina kai ostrakina kai a men eij timhn a de eij atimian
2:21 ean oun tij ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoj eij timhn hgiasmenon kai euxrhston tw despoth eij pan ergon agaqon htoimasmenon
2:22 taj de newterikaj epiqumiaj feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraj kardiaj
2:23 taj de mwraj kai apaideutouj zhthseij paraitou eidwj oti gennwsin maxaj
2:24 doulon de kuriou ou dei maxesqai all hpion einai proj pantaj didaktikon anecikakon
2:25 en praothti paideuonta touj antidiatiqemenouj mhpote dw autoij o qeoj metanoian eij epignwsin alhqeiaj
2:26 kai ananhywsin ek thj tou diabolou pagidoj ezwgrhmenoi up autou eij to ekeinou qelhma

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index