Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Timothy Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 Timothy Chapter 4

2 Timothy 4:1 diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou xristou tou mellontoj krinein zwntaj kai nekrouj kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou
4:2 khrucon ton logon episthqi eukairwj akairwj elegcon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didaxh
4:3 estai gar kairoj ote thj ugiainoushj didaskaliaj ouk anecontai alla kata taj epiqumiaj taj idiaj eautoij episwreusousin didaskalouj knhqomenoi thn akohn
4:4 kai apo men thj alhqeiaj thn akohn apostreyousin epi de touj muqouj ektraphsontai
4:5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson
4:6 egw gar hdh spendomai kai o kairoj thj emhj analusewj efesthken
4:7 ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka
4:8 loipon apokeitai moi o thj dikaiosunhj stefanoj on apodwsei moi o kurioj en ekeinh th hmera o dikaioj krithj ou monon de emoi alla kai pasin toij hgaphkosin thn epifaneian autou
4:9 spoudason elqein proj me taxewj
2 Timothy 4:10 dhmaj gar me egkatelipen agaphsaj ton nun aiwna kai eporeuqh eij qessalonikhn krhskhj eij galatian titoj eij dalmatian
4:11 loukaj estin monoj met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi euxrhstoj eij diakonian
4:12 tuxikon de apesteila eij efeson
4:13 ton felonhn on apelipon en trwadi para karpw erxomenoj fere kai ta biblia malista taj membranaj
4:14 alecandroj o xalkeuj polla moi kaka enedeicato apodwh autw o kurioj kata ta erga autou
4:15 on kai su fulassou lian gar anqesthken toij hmeteroij logoij
4:16 en th prwth mou apologia oudeij moi sumparegeneto alla pantej me egkatelipon mh autoij logisqeih
4:17 o de kurioj moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoj leontoj
4:18 kai rusetai me o kurioj apo pantoj ergou ponhrou kai swsei eij thn basileian autou thn epouranion w h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon
2 Timothy 4:20 erastoj emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta
4:21 spoudason pro xeimwnoj elqein aspazetai se eubouloj kai poudhj kai linoj kai klaudia kai oi adelfoi pantej
4:22 o kurioj ihsouj xristoj meta tou pneumatoj sou h xarij meq umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index