Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Colossians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 1

Colossians 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kai timoqeoj o adelfoj
1:2 toij en kolossaij agioij kai pistoij adelfoij en xristw xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:3 euxaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou xristou pantote peri umwn proseuxomenoi
1:4 akousantej thn pistin umwn en xristw ihsou kai thn agaphn thn eij pantaj touj agiouj
1:5 dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toij ouranoij hn prohkousate en tw logw thj alhqeiaj tou euaggeliou
1:6 tou parontoj eij umaj kaqwj kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwj kai en umin af hj hmeraj hkousate kai epegnwte thn xarin tou qeou en alhqeia
1:7 kaqwj kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oj estin pistoj uper umwn diakonoj tou xristou
1:8 o kai dhlwsaj hmin thn umwn agaphn en pneumati
1:9 dia touto kai hmeij af hj hmeraj hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseuxomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoj autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh
Colossians 1:10 peripathsai umaj aciwj tou kuriou eij pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforountej kai aucanomenoi eij thn epignwsin tou qeou
1:11 en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoj thj dochj autou eij pasan upomonhn kai makroqumian meta xaraj
1:12 euxaristountej tw patri tw ikanwsanti hmaj eij thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti
1:13 oj errusato hmaj ek thj ecousiaj tou skotouj kai metesthsen eij thn basileian tou uiou thj agaphj autou
1:14 en w exomen thn apolutrwsin dia tou aimatoj autou thn afesin twn amartiwn
1:15 oj estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoj pashj ktisewj
1:16 oti en autw ektisqh ta panta ta en toij ouranoij kai ta epi thj ghj ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothtej eite arxai eite ecousiai ta panta di autou kai eij auton ektistai
1:17 kai autoj estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken
1:18 kai autoj estin h kefalh tou swmatoj thj ekklhsiaj oj estin arxh prwtotokoj ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoj prwteuwn
1:19 oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai
Colossians 1:20 kai di autou apokatallacai ta panta eij auton eirhnopoihsaj dia tou aimatoj tou staurou autou di autou eite ta epi thj ghj eite ta en toij ouranoij
1:21 kai umaj pote ontaj aphllotriwmenouj kai exqrouj th dianoia en toij ergoij toij ponhroij nuni de apokathllacen
1:22 en tw swmati thj sarkoj autou dia tou qanatou parasthsai umaj agiouj kai amwmouj kai anegklhtouj katenwpion autou
1:23 eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thj elpidoj tou euaggeliou ou hkousate tou khruxqentoj en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloj diakonoj
1:24 oj nun xairw en toij paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou xristou en th sarki mou uper tou swmatoj autou o estin h ekklhsia
1:25 hj egenomhn egw diakonoj kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eij umaj plhrwsai ton logon tou qeou
1:26 to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toij agioij autou
1:27 oij hqelhsen o qeoj gnwrisai tij o ploutoj thj dochj tou musthriou toutou en toij eqnesin oj estin xristoj en umin h elpij thj dochj
1:28 on hmeij kataggellomen nouqetountej panta anqrwpon kai didaskontej panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en xristw ihsou
1:29 eij o kai kopiw agwnizomenoj kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index