Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Colossians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 2

Colossians 2:1 qelw gar umaj eidenai hlikon agwna exw peri umwn kai twn en laodikeia kai osoi oux ewrakasin to proswpon mou en sarki
2:2 ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentwn en agaph kai eij panta plouton thj plhroforiaj thj sunesewj eij epignwsin tou musthriou tou qeou kai patroj kai tou xristou
2:3 en w eisin pantej oi qhsauroi thj sofiaj kai thj gnwsewj apokrufoi
2:4 touto de legw ina mh tij umaj paralogizhtai en piqanologia
2:5 ei gar kai th sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi xairwn kai blepwn umwn thn tacin kai to sterewma thj eij xriston pistewj umwn
2:6 wj oun parelabete ton xriston ihsoun ton kurion en autw peripateite
2:7 errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi en th pistei kaqwj edidaxqhte perisseuontej en auth en euxaristia
2:8 blepete mh tij umaj estai o sulagwgwn dia thj filosofiaj kai kenhj apathj kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoixeia tou kosmou kai ou kata xriston
2:9 oti en autw katoikei pan to plhrwma thj qeothtoj swmatikwj
Colossians 2:10 kai este en autw peplhrwmenoi oj estin h kefalh pashj arxhj kai ecousiaj
2:11 en w kai perietmhqhte peritomh axeiropoihtw en th apekdusei tou swmatoj twn amartiwn thj sarkoj en th peritomh tou xristou
2:12 suntafentej autw en tw baptismati en w kai sunhgerqhte dia thj pistewj thj energeiaj tou qeou tou egeirantoj auton ek twn nekrwn
2:13 kai umaj nekrouj ontaj en toij paraptwmasin kai th akrobustia thj sarkoj umwn sunezwopoihsen sun autw xarisamenoj umin panta ta paraptwmata
2:14 ecaleiyaj to kaq hmwn xeirografon toij dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsaj auto tw staurw
2:15 apekdusamenoj taj arxaj kai taj ecousiaj edeigmatisen en parrhsia qriambeusaj autouj en autw
2:16 mh oun tij umaj krinetw en brwsei h en posei h en merei eorthj h noumhniaj h sabbatwn
2:17 a estin skia twn mellontwn to de swma tou xristou
2:18 mhdeij umaj katabrabeuetw qelwn en tapeinofrosunh kai qrhskeia twn aggelwn a mh ewraken embateuwn eikh fusioumenoj upo tou nooj thj sarkoj autou
2:19 kai ou kratwn thn kefalhn ec ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epixorhgoumenon kai sumbibazomenon aucei thn auchsin tou qeou
Colossians 2:20 ei oun apeqanete sun tw xristw apo twn stoixeiwn tou kosmou ti wj zwntej en kosmw dogmatizesqe
2:21 mh ayh mhde geush mhde qighj
2:22 a estin panta eij fqoran th apoxrhsei kata ta entalmata kai didaskaliaj twn anqrwpwn
2:23 atina estin logon men exonta sofiaj en eqeloqrhskeia kai tapeinofrosunh kai afeidia swmatoj ouk en timh tini proj plhsmonhn thj sarkoj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index