Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Colossians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 4

Colossians 4:1 oi kurioi to dikaion kai thn isothta toij douloij parexesqe eidotej oti kai umeij exete kurion en ouranoij
4:2 th proseuxh proskartereite grhgorountej en auth en euxaristia
4:3 proseuxomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoj anoich hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou xristou di o kai dedemai
4:4 ina fanerwsw auto wj dei me lalhsai
4:5 en sofia peripateite proj touj ecw ton kairon ecagorazomenoi
4:6 o logoj umwn pantote en xariti alati hrtumenoj eidenai pwj dei umaj eni ekastw apokrinesqai
4:7 ta kat eme panta gnwrisei umin tuxikoj o agaphtoj adelfoj kai pistoj diakonoj kai sundouloj en kuriw
4:8 on epemya proj umaj eij auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh taj kardiaj umwn
4:9 sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw oj estin ec umwn panta umin gnwriousin ta wde
Colossians 4:10 aspazetai umaj aristarxoj o sunaixmalwtoj mou kai markoj o aneyioj barnaba peri ou elabete entolaj ean elqh proj umaj decasqe auton
4:11 kai ihsouj o legomenoj ioustoj oi ontej ek peritomhj outoi monoi sunergoi eij thn basileian tou qeou oitinej egenhqhsan moi parhgoria
4:12 aspazetai umaj epafraj o ec umwn douloj xristou pantote agwnizomenoj uper umwn en taij proseuxaij ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti qelhmati tou qeou
4:13 marturw gar autw oti exei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei
4:14 aspazetai umaj loukaj o iatroj o agaphtoj kai dhmaj
4:15 aspasasqe touj en laodikeia adelfouj kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian
4:16 kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeiaj ina kai umeij anagnwte
4:17 kai eipate arxippw blepe thn diakonian hn parelabej en kuriw ina authn plhroij
4:18 o aspasmoj th emh xeiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h xarij meq umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index