Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Colossians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 3

Colossians 3:1 ei oun sunhgerqhte tw xristw ta anw zhteite ou o xristoj estin en decia tou qeou kaqhmenoj
3:2 ta anw froneite mh ta epi thj ghj
3:3 apeqanete gar kai h zwh umwn kekruptai sun tw xristw en tw qew
3:4 otan o xristoj fanerwqh h zwh hmwn tote kai umeij sun autw fanerwqhsesqe en doch
3:5 nekrwsate oun ta melh umwn ta epi thj ghj porneian akaqarsian paqoj epiqumian kakhn kai thn pleonecian htij estin eidwlolatreia
3:6 di a erxetai h orgh tou qeou epi touj uiouj thj apeiqeiaj
3:7 en oij kai umeij periepathsate pote ote ezhte en autoij
3:8 nuni de apoqesqe kai umeij ta panta orghn qumon kakian blasfhmian aisxrologian ek tou stomatoj umwn
3:9 mh yeudesqe eij allhlouj apekdusamenoi ton palaion anqrwpon sun taij pracesin autou
Colossians 3:10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eij epignwsin kat eikona tou ktisantoj auton
3:11 opou ouk eni ellhn kai ioudaioj peritomh kai akrobustia barbaroj skuqhj douloj eleuqeroj alla ta panta kai en pasin xristoj
3:12 endusasqe oun wj eklektoi tou qeou agioi kai hgaphmenoi splagxna oiktirmwn xrhstothta tapeinofrosunhn praothta makroqumian
3:13 anexomenoi allhlwn kai xarizomenoi eautoij ean tij proj tina exh momfhn kaqwj kai o xristoj exarisato umin outwj kai umeij
3:14 epi pasin de toutoij thn agaphn htij estin sundesmoj thj teleiothtoj
3:15 kai h eirhnh tou qeou brabeuetw en taij kardiaij umwn eij hn kai eklhqhte en eni swmati kai euxaristoi ginesqe
3:16 o logoj tou xristou enoikeitw en umin plousiwj en pash sofia didaskontej kai nouqetountej eautouj yalmoij kai umnoij kai wdaij pneumatikaij en xariti adontej en th kardia umwn tw kuriw
3:17 kai pan o ti an poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou euxaristountej tw qew kai patri di autou
3:18 ai gunaikej upotassesqe toij idioij andrasin wj anhken en kuriw
3:19 oi andrej agapate taj gunaikaj kai mh pikrainesqe proj autaj
Colossians 3:20 ta tekna upakouete toij goneusin kata panta touto gar estin euareston tw kuriw
3:21 oi paterej mh ereqizete ta tekna umwn ina mh aqumwsin
3:22 oi douloi upakouete kata panta toij kata sarka kurioij mh en ofqalmodouleiaij wj anqrwpareskoi all en aplothti kardiaj foboumenoi ton qeon
3:23 kai pan o ti ean poihte ek yuxhj ergazesqe wj tw kuriw kai ouk anqrwpoij
3:24 eidotej oti apo kuriou apolhyesqe thn antapodosin thj klhronomiaj tw gar kuriw xristw douleuete
3:25 o de adikwn komieitai o hdikhsen kai ouk estin proswpolhyia

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index