Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Philippians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Philippians Chapter 1

Philippians 1:1 pauloj kai timoqeoj douloi ihsou xristou pasin toij agioij en xristw ihsou toij ousin en filippoij sun episkopoij kai diakonoij
1:2 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:3 euxaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn
1:4 pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta xaraj thn dehsin poioumenoj
1:5 epi th koinwnia umwn eij to euaggelion apo prwthj hmeraj axri tou nun
1:6 pepoiqwj auto touto oti o enarcamenoj en umin ergon agaqon epitelesei axrij hmeraj ihsou xristou
1:7 kaqwj estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to exein me en th kardia umaj en te toij desmoij mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouj mou thj xaritoj pantaj umaj ontaj
1:8 martuj gar mou estin o qeoj wj epipoqw pantaj umaj en splagxnoij ihsou xristou
1:9 kai touto proseuxomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei
Philippians 1:10 eij to dokimazein umaj ta diaferonta ina hte eilikrineij kai aproskopoi eij hmeran xristou
1:11 peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhj twn dia ihsou xristou eij docan kai epainon qeou
1:12 ginwskein de umaj boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eij prokophn tou euaggeliou elhluqen
1:13 wste touj desmouj mou fanerouj en xristw genesqai en olw tw praitwriw kai toij loipoij pasin
1:14 kai touj pleionaj twn adelfwn en kuriw pepoiqotaj toij desmoij mou perissoterwj tolman afobwj ton logon lalein
1:15 tinej men kai dia fqonon kai erin tinej de kai di eudokian ton xriston khrussousin
1:16 oi men ec eriqeiaj ton xriston kataggellousin oux agnwj oiomenoi qliyin epiferein toij desmoij mou
1:17 oi de ec agaphj eidotej oti eij apologian tou euaggeliou keimai
1:18 ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia xristoj kataggelletai kai en toutw xairw alla kai xarhsomai
1:19 oida gar oti touto moi apobhsetai eij swthrian dia thj umwn dehsewj kai epixorhgiaj tou pneumatoj ihsou xristou
Philippians 1:20 kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aisxunqhsomai all en pash parrhsia wj pantote kai nun megalunqhsetai xristoj en tw swmati mou eite dia zwhj eite dia qanatou
1:21 emoi gar to zhn xristoj kai to apoqanein kerdoj
1:22 ei de to zhn en sarki touto moi karpoj ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw
1:23 sunexomai gar ek twn duo thn epiqumian exwn eij to analusai kai sun xristw einai pollw mallon kreisson
1:24 to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umaj
1:25 kai touto pepoiqwj oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eij thn umwn prokophn kai xaran thj pistewj
1:26 ina to kauxhma umwn perisseuh en xristw ihsou en emoi dia thj emhj parousiaj palin proj umaj
1:27 monon aciwj tou euaggeliou tou xristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaj eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuxh sunaqlountej th pistei tou euaggeliou
1:28 kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htij autoij men estin endeicij apwleiaj umin de swthriaj kai touto apo qeou
1:29 oti umin exarisqh to uper xristou ou monon to eij auton pisteuein alla kai to uper autou pasxein
Philippians 1:30 ton auton agwna exontej oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index