Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Philippians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Philippians Chapter 3

Philippians 3:1 to loipon adelfoi mou xairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfalej
3:2 blepete touj kunaj blepete touj kakouj ergataj blepete thn katatomhn
3:3 hmeij gar esmen h peritomh oi pneumati qew latreuontej kai kauxwmenoi en xristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqotej
3:4 kaiper egw exwn pepoiqhsin kai en sarki ei tij dokei alloj pepoiqenai en sarki egw mallon
3:5 peritomh oktahmeroj ek genouj israhl fulhj beniamin ebraioj ec ebraiwn kata nomon farisaioj
3:6 kata zhlon diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomenoj amemptoj
3:7 all atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton xriston zhmian
3:8 alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperexon thj gnwsewj xristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina xriston kerdhsw
3:9 kai eureqw en autw mh exwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistewj xristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei
Philippians 3:10 tou gnwnai auton kai thn dunamin thj anastasewj autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou summorfoumenoj tw qanatw autou
3:11 ei pwj katanthsw eij thn ecanastasin twn nekrwn
3:12 oux oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhfqhn upo tou xristou ihsou
3:13 adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenoj toij de emprosqen epekteinomenoj
3:14 kata skopon diwkw epi to brabeion thj anw klhsewj tou qeou en xristw ihsou
3:15 osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterwj froneite kai touto o qeoj umin apokaluyei
3:16 plhn eij o efqasamen tw autw stoixein kanoni to auto fronein
3:17 summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touj outwj peripatountaj kaqwj exete tupon hmaj
3:18 polloi gar peripatousin ouj pollakij elegon umin nun de kai klaiwn legw touj exqrouj tou staurou tou xristou
3:19 wn to teloj apwleia wn o qeoj h koilia kai h doca en th aisxunh autwn oi ta epigeia fronountej
Philippians 3:20 hmwn gar to politeuma en ouranoij uparxei ec ou kai swthra apekdexomeqa kurion ihsoun xriston
3:21 oj metasxhmatisei to swma thj tapeinwsewj hmwn eij to genesqai auto summorfon tw swmati thj dochj autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotacai eautw ta panta

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index