Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Philippians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Philippians Chapter 2

Philippians 2:1 ei tij oun paraklhsij en xristw ei ti paramuqion agaphj ei tij koinwnia pneumatoj ei tina splagxna kai oiktirmoi
2:2 plhrwsate mou thn xaran ina to auto fronhte thn authn agaphn exontej sumyuxoi to en fronountej
2:3 mhden kata eriqeian h kenodocian alla th tapeinofrosunh allhlouj hgoumenoi uperexontaj eautwn
2:4 mh ta eautwn ekastoj skopeite alla kai ta eterwn ekastoj
2:5 touto gar froneisqw en umin o kai en xristw ihsou
2:6 oj en morfh qeou uparxwn oux arpagmon hghsato to einai isa qew
2:7 all eauton ekenwsen morfhn doulou labwn en omoiwmati anqrwpwn genomenoj
2:8 kai sxhmati eureqeij wj anqrwpoj etapeinwsen eauton genomenoj uphkooj mexri qanatou qanatou de staurou
2:9 dio kai o qeoj auton uperuywsen kai exarisato autw onoma to uper pan onoma
Philippians 2:10 ina en tw onomati ihsou pan gonu kamyh epouraniwn kai epigeiwn kai kataxqoniwn
2:11 kai pasa glwssa ecomologhshtai oti kurioj ihsouj xristoj eij docan qeou patroj
2:12 wste agaphtoi mou kaqwj pantote uphkousate mh wj en th parousia mou monon alla nun pollw mallon en th apousia mou meta fobou kai tromou thn eautwn swthrian katergazesqe
2:13 o qeoj gar estin o energwn en umin kai to qelein kai to energein uper thj eudokiaj
2:14 panta poieite xwrij goggusmwn kai dialogismwn
2:15 ina genhsqe amemptoi kai akeraioi tekna qeou amwmhta en mesw geneaj skoliaj kai diestrammenhj en oij fainesqe wj fwsthrej en kosmw
2:16 logon zwhj epexontej eij kauxhma emoi eij hmeran xristou oti ouk eij kenon edramon oude eij kenon ekopiasa
2:17 all ei kai spendomai epi th qusia kai leitourgia thj pistewj umwn xairw kai sugxairw pasin umin
2:18 to d auto kai umeij xairete kai sugxairete moi
2:19 elpizw de en kuriw ihsou timoqeon taxewj pemyai umin ina kagw euyuxw gnouj ta peri umwn
Philippians 2:20 oudena gar exw isoyuxon ostij gnhsiwj ta peri umwn merimnhsei
2:21 oi pantej gar ta eautwn zhtousin ou ta tou xristou ihsou
2:22 thn de dokimhn autou ginwskete oti wj patri teknon sun emoi edouleusen eij to euaggelion
2:23 touton men oun elpizw pemyai wj an apidw ta peri eme ecauthj
2:24 pepoiqa de en kuriw oti kai autoj taxewj eleusomai
2:25 anagkaion de hghsamhn epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiwthn mou umwn de apostolon kai leitourgon thj xreiaj mou pemyai proj umaj
2:26 epeidh epipoqwn hn pantaj umaj kai adhmonwn dioti hkousate oti hsqenhsen
2:27 kai gar hsqenhsen paraplhsion qanatw all o qeoj auton hlehsen ouk auton de monon alla kai eme ina mh luphn epi luph sxw
2:28 spoudaioterwj oun epemya auton ina idontej auton palin xarhte kagw alupoteroj w
2:29 prosdexesqe oun auton en kuriw meta pashj xaraj kai touj toioutouj entimouj exete
Philippians 2:30 oti dia to ergon tou xristou mexri qanatou hggisen parabouleusamenoj th yuxh ina anaplhrwsh to umwn usterhma thj proj me leitourgiaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index