Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Philippians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Philippians Chapter 4

Philippians 4:1 wste adelfoi mou agaphtoi kai epipoqhtoi xara kai stefanoj mou outwj sthkete en kuriw agaphtoi
4:2 euodian parakalw kai suntuxhn parakalw to auto fronein en kuriw
4:3 kai erwtw kai se suzuge gnhsie sullambanou autaij aitinej en tw euaggeliw sunhqlhsan moi meta kai klhmentoj kai twn loipwn sunergwn mou wn ta onomata en biblw zwhj
4:4 xairete en kuriw pantote palin erw xairete
4:5 to epieikej umwn gnwsqhtw pasin anqrwpoij o kurioj egguj
4:6 mhden merimnate all en panti th proseuxh kai th dehsei meta euxaristiaj ta aithmata umwn gnwrizesqw proj ton qeon
4:7 kai h eirhnh tou qeou h uperexousa panta noun frourhsei taj kardiaj umwn kai ta nohmata umwn en xristw ihsou
4:8 to loipon adelfoi osa estin alhqh osa semna osa dikaia osa agna osa prosfilh osa eufhma ei tij areth kai ei tij epainoj tauta logizesqe
4:9 a kai emaqete kai parelabete kai hkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o qeoj thj eirhnhj estai meq umwn
Philippians 4:10 exarhn de en kuriw megalwj oti hdh pote aneqalete to uper emou fronein ef w kai efroneite hkaireisqe de
4:11 oux oti kaq usterhsin legw egw gar emaqon en oij eimi autarkhj einai
4:12 oida kai tapeinousqai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuhmai kai xortazesqai kai peinan kai perisseuein kai ustereisqai
4:13 panta isxuw en tw endunamounti me xristw
4:14 plhn kalwj epoihsate sugkoinwnhsantej mou th qliyei
4:15 oidate de kai umeij filipphsioi oti en arxh tou euaggeliou ote echlqon apo makedoniaj oudemia moi ekklhsia ekoinwnhsen eij logon dosewj kai lhyewj ei mh umeij monoi
4:16 oti kai en qessalonikh kai apac kai dij eij thn xreian moi epemyate
4:17 oux oti epizhtw to doma all epizhtw ton karpon ton pleonazonta eij logon umwn
4:18 apexw de panta kai perisseuw peplhrwmai decamenoj para epafroditou ta par umwn osmhn euwdiaj qusian dekthn euareston tw qew
4:19 o de qeoj mou plhrwsei pasan xreian umwn kata ton plouton autou en doch en xristw ihsou
Philippians 4:20 tw de qew kai patri hmwn h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
4:21 aspasasqe panta agion en xristw ihsou aspazontai umaj oi sun emoi adelfoi
4:22 aspazontai umaj pantej oi agioi malista de oi ek thj kaisaroj oikiaj
4:23 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index