Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Corinthians 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 1:1 pauloj klhtoj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kai swsqenhj o adelfoj 1 Corinthians 1:1 Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
1:2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoij en xristw ihsou klhtoij agioij sun pasin toij epikaloumenoij to onoma tou kuriou hmwn ihsou xristou en panti topw autwn te kai hmwn 1:2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
1:3 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou 1:3 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
1:4 euxaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th xariti tou qeou th doqeish umin en xristw ihsou 1:4 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
1:5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei 1:5 That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
1:6 kaqwj to marturion tou xristou ebebaiwqh en umin 1:6 Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
1:7 wste umaj mh ustereisqai en mhdeni xarismati apekdexomenouj thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou xristou 1:7 So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
1:8 oj kai bebaiwsei umaj ewj telouj anegklhtouj en th hmera tou kuriou hmwn ihsou xristou 1:8 Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
1:9 pistoj o qeoj di ou eklhqhte eij koinwnian tou uiou autou ihsou xristou tou kuriou hmwn 1:9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
1 Corinthians 1:10 parakalw de umaj adelfoi dia tou onomatoj tou kuriou hmwn ihsou xristou ina to auto leghte pantej kai mh h en umin sxismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh 1 Corinthians 1:10 Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
1:11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn xlohj oti eridej en umin eisin 1:11 For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
1:12 legw de touto oti ekastoj umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de xristou 1:12 Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
1:13 memeristai o xristoj mh pauloj estaurwqh uper umwn h eij to onoma paulou ebaptisqhte 1:13 Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
1:14 euxaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion 1:14 I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
1:15 ina mh tij eiph oti eij to emon onoma ebaptisa 1:15 Lest any should say that I had baptized in mine own name.
1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa 1:16 And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
1:17 ou gar apesteilen me xristoj baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroj tou xristou 1:17 For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
1:18 o logoj gar o tou staurou toij men apollumenoij mwria estin toij de swzomenoij hmin dunamij qeou estin 1:18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
1:19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw 1:19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
1 Corinthians 1:20 pou sofoj pou grammateuj pou suzhththj tou aiwnoj toutou ouxi emwranen o qeoj thn sofian tou kosmou toutou 1 Corinthians 1:20 Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
1:21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoj dia thj sofiaj ton qeon eudokhsen o qeoj dia thj mwriaj tou khrugmatoj swsai touj pisteuontaj 1:21 For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
1:22 epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhnej sofian zhtousin 1:22 For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
1:23 hmeij de khrussomen xriston estaurwmenon ioudaioij men skandalon ellhsin de mwrian 1:23 But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
1:24 autoij de toij klhtoij ioudaioij te kai ellhsin xriston qeou dunamin kai qeou sofian 1:24 But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
1:25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqenej tou qeou isxuroteron twn anqrwpwn estin 1:25 Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
1:26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneij 1:26 For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
1:27 alla ta mwra tou kosmou ecelecato o qeoj ina touj sofouj kataisxunh kai ta asqenh tou kosmou ecelecato o qeoj ina kataisxunh ta isxura 1:27 But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
1:28 kai ta agenh tou kosmou kai ta ecouqenhmena ecelecato o qeoj kai ta mh onta ina ta onta katarghsh 1:28 And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
1:29 opwj mh kauxhshtai pasa sarc enwpion autou 1:29 That no flesh should glory in his presence.
1 Corinthians 1:30 ec autou de umeij este en xristw ihsou oj egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoj kai apolutrwsij 1 Corinthians 1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
1:31 ina kaqwj gegraptai o kauxwmenoj en kuriw kauxasqw 1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles