Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Corinthians 14

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 14

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 14:1 diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte 1 Corinthians 14:1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
14:2 o gar lalwn glwssh ouk anqrwpoij lalei alla tw qew oudeij gar akouei pneumati de lalei musthria 14:2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
14:3 o de profhteuwn anqrwpoij lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian 14:3 But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
14:4 o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei 14:4 He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
14:5 qelw de pantaj umaj lalein glwssaij mallon de ina profhteuhte meizwn gar o profhteuwn h o lalwn glwssaij ektoj ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh 14:5 I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
14:6 nuni de adelfoi ean elqw proj umaj glwssaij lalwn ti umaj wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h en didaxh 14:6 Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
14:7 omwj ta ayuxa fwnhn didonta eite auloj eite kiqara ean diastolhn toij fqoggoij mh dw pwj gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon 14:7 And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
14:8 kai gar ean adhlon fwnhn salpigc dw tij paraskeuasetai eij polemon 14:8 For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
14:9 outwj kai umeij dia thj glwsshj ean mh eushmon logon dwte pwj gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eij aera lalountej 14:9 So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
1 Corinthians 14:10 tosauta ei tuxoi genh fwnwn estin en kosmw kai ouden afwnon 1 Corinthians 14:10 There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
14:11 ean oun mh eidw thn dunamin thj fwnhj esomai tw lalounti barbaroj kai o lalwn en emoi barbaroj 14:11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
14:12 outwj kai umeij epei zhlwtai este pneumatwn proj thn oikodomhn thj ekklhsiaj zhteite ina perisseuhte 14:12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
14:13 dioper o lalwn glwssh proseuxesqw ina diermhneuh 14:13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
14:14 ean gar proseuxwmai glwssh to pneuma mou proseuxetai o de nouj mou akarpoj estin 14:14 For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
14:15 ti oun estin proseucomai tw pneumati proseucomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw de kai tw noi 14:15 What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: i will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
14:16 epei ean euloghshj tw pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwj erei to amhn epi th sh euxaristia epeidh ti legeij ouk oiden 14:16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
14:17 su men gar kalwj euxaristeij all o eteroj ouk oikodomeitai 14:17 For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
14:18 euxaristw tw qew mou pantwn umwn mallon glwssaij lalwn 14:18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
14:19 all en ekklhsia qelw pente logouj dia tou nooj mou lalhsai ina kai allouj kathxhsw h muriouj logouj en glwssh 14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
1 Corinthians 14:20 adelfoi mh paidia ginesqe taij fresin alla th kakia nhpiazete taij de fresin teleioi ginesqe 1 Corinthians 14:20 Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
14:21 en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssoij kai en xeilesin eteroij lalhsw tw law toutw kai oud outwj eisakousontai mou legei kurioj 14:21 In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
14:22 wste ai glwssai eij shmeion eisin ou toij pisteuousin alla toij apistoij h de profhteia ou toij apistoij alla toij pisteuousin 14:22 Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
14:23 ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai pantej glwssaij lalwsin eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe 14:23 If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
14:24 ean de pantej profhteuwsin eiselqh de tij apistoj h idiwthj elegxetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn 14:24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
14:25 kai outwj ta krupta thj kardiaj autou fanera ginetai kai outwj peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti o qeoj ontwj en umin estin 14:25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
14:26 ti oun estin adelfoi otan sunerxhsqe ekastoj umwn yalmon exei didaxhn exei glwssan exei apokaluyin exei ermhneian exei panta proj oikodomhn genesqw 14:26 How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
14:27 eite glwssh tij lalei kata duo h to pleiston treij kai ana meroj kai eij diermhneuetw 14:27 If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
14:28 ean de mh h diermhneuthj sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew 14:28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
14:29 profhtai de duo h treij laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan 14:29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
1 Corinthians 14:30 ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoj sigatw 1 Corinthians 14:30 If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
14:31 dunasqe gar kaq ena pantej profhteuein ina pantej manqanwsin kai pantej parakalwntai 14:31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
14:32 kai pneumata profhtwn profhtaij upotassetai 14:32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
14:33 ou gar estin akatastasiaj o qeoj all eirhnhj wj en pasaij taij ekklhsiaij twn agiwn 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
14:34 ai gunaikej umwn en taij ekklhsiaij sigatwsan ou gar epitetraptai autaij lalein all upotassesqai kaqwj kai o nomoj legei 14:34 Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
14:35 ei de ti maqein qelousin en oikw touj idiouj andraj eperwtatwsan aisxron gar estin gunaicin en ekklhsia lalein 14:35 And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
14:36 h af umwn o logoj tou qeou echlqen h eij umaj monouj kathnthsen 14:36 What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
14:37 ei tij dokei profhthj einai h pneumatikoj epiginwsketw a grafw umin oti tou kuriou eisin entolai 14:37 If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
14:38 ei de tij agnoei agnoeitw 14:38 But if any man be ignorant, let him be ignorant.
14:39 wste adelfoi zhloute to profhteuein kai to lalein glwssaij mh kwluete 14:39 Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
14:40 panta eusxhmonwj kai kata tacin ginesqw 1 Corinthians 14:40 Let all things be done decently and in order.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles