Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Corinthians 9

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 9

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 9:1 ouk eimi apostoloj ouk eimi eleuqeroj ouxi ihsoun xriston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeij este en kuriw 1 Corinthians 9:1 Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord?
9:2 ei alloij ouk eimi apostoloj alla ge umin eimi h gar sfragij thj emhj apostolhj umeij este en kuriw 9:2 If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.
9:3 h emh apologia toij eme anakrinousin auth estin 9:3 Mine answer to them that do examine me is this,
9:4 mh ouk exomen ecousian fagein kai piein 9:4 Have we not power to eat and to drink?
9:5 mh ouk exomen ecousian adelfhn gunaika periagein wj kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaj 9:5 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas?
9:6 h monoj egw kai barnabaj ouk exomen ecousian tou mh ergazesqai 9:6 Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working?
9:7 tij strateuetai idioij oywnioij pote tij futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tij poimainei poimnhn kai ek tou galaktoj thj poimnhj ouk esqiei 9:7 Who goeth a warfare any time at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?
9:8 mh kata anqrwpon tauta lalw h ouxi kai o nomoj tauta legei 9:8 Say I these things as a man? or saith not the law the same also?
9:9 en gar tw mwsewj nomw gegraptai ou fimwseij boun alownta mh twn bown melei tw qew 9:9 For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?
1 Corinthians 9:10 h di hmaj pantwj legei di hmaj gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown thj elpidoj autou metexein ep elpidi 1 Corinthians 9:10 Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.
9:11 ei hmeij umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeij umwn ta sarkika qerisomen 9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?
9:12 ei alloi thj ecousiaj umwn metexousin ou mallon hmeij all ouk exrhsameqa th ecousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou xristou 9:12 If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.
9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuontej tw qusiasthriw summerizontai 9:13 Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? and they which wait at the altar are partakers with the altar?
9:14 outwj kai o kurioj dietacen toij to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn 9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.
9:15 egw de oudeni exrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwj genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauxhma mou ina tij kenwsh 9:15 But I have used none of these things: neither have I written these things, that it should be so done unto me: for it were better for me to die, than that any man should make my glorying void.
9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauxhma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai 9:16 For though I preach the gospel, I have nothing to glory of: for necessity is laid upon me; yea, woe is unto me, if I preach not the gospel!
9:17 ei gar ekwn touto prassw misqon exw ei de akwn oikonomian pepisteumai 9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.
9:18 tij oun moi estin o misqoj ina euaggelizomenoj adapanon qhsw to euaggelion tou xristou eij to mh kataxrhsasqai th ecousia mou en tw euaggeliw 9:18 What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.
9:19 eleuqeroj gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touj pleionaj kerdhsw 9:19 For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more.
1 Corinthians 9:20 kai egenomhn toij ioudaioij wj ioudaioj ina ioudaiouj kerdhsw toij upo nomon wj upo nomon ina touj upo nomon kerdhsw 1 Corinthians 9:20 And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;
9:21 toij anomoij wj anomoj mh wn anomoj qew all ennomoj xristw ina kerdhsw anomouj 9:21 To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.
9:22 egenomhn toij asqenesin wj asqenhj ina touj asqeneij kerdhsw toij pasin gegona ta panta ina pantwj tinaj swsw 9:22 To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.
9:23 touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoj autou genwmai 9:23 And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.
9:24 ouk oidate oti oi en stadiw trexontej pantej men trexousin eij de lambanei to brabeion outwj trexete ina katalabhte 9:24 Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.
9:25 paj de o agwnizomenoj panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeij de afqarton 9:25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.
9:26 egw toinun outwj trexw wj ouk adhlwj outwj pukteuw wj ouk aera derwn 9:26 I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:
9:27 all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpwj alloij khrucaj autoj adokimoj genwmai 9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles