Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 Corinthians 6

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 6

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 6:1 tolma tij umwn pragma exwn proj ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouxi epi twn agiwn 1 Corinthians 6:1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints?
6:2 ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmoj anacioi este krithriwn elaxistwn 6:2 Do ye not know that the saints shall judge the world? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?
6:3 ouk oidate oti aggelouj krinoumen mhti ge biwtika 6:3 Know ye not that we shall judge angels? how much more things that pertain to this life?
6:4 biwtika men oun krithria ean exhte touj ecouqenhmenouj en th ekklhsia toutouj kaqizete 6:4 If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church.
6:5 proj entrophn umin legw outwj ouk estin en umin sofoj oude eij oj dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou 6:5 I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?
6:6 alla adelfoj meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn 6:6 But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers.
6:7 hdh men oun olwj htthma en umin estin oti krimata exete meq eautwn dia ti ouxi mallon adikeisqe dia ti ouxi mallon apostereisqe 6:7 Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded?
6:8 alla umeij adikeite kai apostereite kai tauta adelfouj 6:8 Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren.
6:9 h ouk oidate oti adikoi basileian qeou ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moixoi oute malakoi oute arsenokoitai 6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
1 Corinthians 6:10 oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi ou loidoroi oux arpagej basileian qeou ou klhronomhsousin 1 Corinthians 6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.
6:11 kai tauta tinej hte alla apelousasqe alla hgiasqhte all edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou ihsou kai en tw pneumati tou qeou hmwn 6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.
6:12 panta moi ecestin all ou panta sumferei panta moi ecestin all ouk egw ecousiasqhsomai upo tinoj 6:12 All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
6:13 ta brwmata th koilia kai h koilia toij brwmasin o de qeoj kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurioj tw swmati 6:13 Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.
6:14 o de qeoj kai ton kurion hgeiren kai hmaj ecegerei dia thj dunamewj autou 6:14 And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power.
6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh xristou estin araj oun ta melh tou xristou poihsw pornhj melh mh genoito 6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.
6:16 h ouk oidate oti o kollwmenoj th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eij sarka mian 6:16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.
6:17 o de kollwmenoj tw kuriw en pneuma estin 6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit.
6:18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpoj ektoj tou swmatoj estin o de porneuwn eij to idion swma amartanei 6:18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.
6:19 h ouk oidate oti to swma umwn naoj tou en umin agiou pneumatoj estin ou exete apo qeou kai ouk este eautwn 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
1 Corinthians 6:20 hgorasqhte gar timhj docasate dh ton qeon en tw swmati umwn kai en tw pneumati umwn atina estin tou qeou 1 Corinthians 6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles