Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 John 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 John Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 John 1:1 o hn ap arxhj o akhkoamen o ewrakamen toij ofqalmoij hmwn o eqeasameqa kai ai xeirej hmwn eyhlafhsan peri tou logou thj zwhj 1 John 1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
1:2 kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htij hn proj ton patera kai efanerwqh hmin 1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
1:3 o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeij koinwnian exhte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroj kai meta tou uiou autou ihsou xristou 1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
1:4 kai tauta grafomen umin ina h xara umwn h peplhrwmenh 1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.
1:5 kai auth estin h aggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoj fwj estin kai skotia en autw ouk estin oudemia 1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
1:6 ean eipwmen oti koinwnian exomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian 1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
1:7 ean de en tw fwti peripatwmen wj autoj estin en tw fwti koinwnian exomen met allhlwn kai to aima ihsou xristou tou uiou autou kaqarizei hmaj apo pashj amartiaj 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
1:8 ean eipwmen oti amartian ouk exomen eautouj planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
1:9 ean omologwmen taj amartiaj hmwn pistoj estin kai dikaioj ina afh hmin taj amartiaj kai kaqarish hmaj apo pashj adikiaj 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
1 John 1:10 ean eipwmen oti oux hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoj autou ouk estin en hmin 1 John 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles