Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 John 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 John Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 John 4:1 agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai ecelhluqasin eij ton kosmon 1 John 4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
4:2 en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun xriston en sarki elhluqota ek tou qeou estin 4:2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
4:3 kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun xriston en sarki elhluqota ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou antixristou o akhkoate oti erxetai kai nun en tw kosmw estin hdh 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
4:4 umeij ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autouj oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw 4:4 Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
4:5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmoj autwn akouei 4:5 They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.
4:6 hmeij ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oj ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thj alhqeiaj kai to pneuma thj planhj 4:6 We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.
4:7 agaphtoi agapwmen allhlouj oti h agaph ek tou qeou estin kai paj o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon 4:7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
4:8 o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeoj agaph estin 4:8 He that loveth not knoweth not God; for God is love.
4:9 en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoj eij ton kosmon ina zhswmen di autou 4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.
1 John 4:10 en toutw estin h agaph oux oti hmeij hgaphsamen ton qeon all oti autoj hgaphsen hmaj kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn 1 John 4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
4:11 agaphtoi ei outwj o qeoj hgaphsen hmaj kai hmeij ofeilomen allhlouj agapan 4:11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
4:12 qeon oudeij pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouj o qeoj en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin 4:12 No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
4:13 en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autoj en hmin oti ek tou pneumatoj autou dedwken hmin 4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
4:14 kai hmeij teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou 4:14 And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.
4:15 oj an omologhsh oti ihsouj estin o uioj tou qeou o qeoj en autw menei kai autoj en tw qew 4:15 Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
4:16 kai hmeij egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn exei o qeoj en hmin o qeoj agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoj en autw 4:16 And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
4:17 en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian exwmen en th hmera thj krisewj oti kaqwj ekeinoj estin kai hmeij esmen en tw kosmw toutw 4:17 Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.
4:18 foboj ouk estin en th agaph all h teleia agaph ecw ballei ton fobon oti o foboj kolasin exei o de foboumenoj ou teteleiwtai en th agaph 4:18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
4:19 hmeij agapwmen auton oti autoj prwtoj hgaphsen hmaj 4:19 We love him, because he first loved us.
1 John 4:20 ean tij eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusthj estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on oux ewraken pwj dunatai agapan 1 John 4:20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
4:21 kai tauthn thn entolhn exomen ap autou ina o agapwn ton qeon agapa kai ton adelfon autou 4:21 And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles