Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 John 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 John Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 John 3:1 idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoj ou ginwskei hmaj oti ouk egnw auton 1 John 3:1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
3:2 agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwj estin 3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.
3:3 kai paj o exwn thn elpida tauthn ep autw agnizei eauton kaqwj ekeinoj agnoj estin 3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
3:4 paj o poiwn thn amartian kai thn anomian poiei kai h amartia estin h anomia 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.
3:5 kai oidate oti ekeinoj efanerwqh ina taj amartiaj hmwn arh kai amartia en autw ouk estin 3:5 And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
3:6 paj o en autw menwn oux amartanei paj o amartanwn oux ewraken auton oude egnwken auton 3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
3:7 teknia mhdeij planatw umaj o poiwn thn dikaiosunhn dikaioj estin kaqwj ekeinoj dikaioj estin 3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
3:8 o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap arxhj o diaboloj amartanei eij touto efanerwqh o uioj tou qeou ina lush ta erga tou diabolou 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
3:9 paj o gegennhmenoj ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai 3:9 Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.
1 John 3:10 en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou paj o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou 1 John 3:10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.
3:11 oti auth estin h aggelia hn hkousate ap arxhj ina agapwmen allhlouj 3:11 For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
3:12 ou kaqwj kain ek tou ponhrou hn kai esfacen ton adelfon autou kai xarin tinoj esfacen auton oti ta erga autou ponhra hn ta de tou adelfou autou dikaia 3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.
3:13 mh qaumazete adelfoi mou ei misei umaj o kosmoj 3:13 Marvel not, my brethren, if the world hate you.
3:14 hmeij oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eij thn zwhn oti agapwmen touj adelfouj o mh agapwn ton adelfon menei en tw qanatw 3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
3:15 paj o miswn ton adelfon autou anqrwpoktonoj estin kai oidate oti paj anqrwpoktonoj ouk exei zwhn aiwnion en autw menousan 3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.
3:16 en toutw egnwkamen thn agaphn tou qeou oti ekeinoj uper hmwn thn yuxhn autou eqhken kai hmeij ofeilomen uper twn adelfwn taj yuxaj tiqenai 3:16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
3:17 oj d an exh ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou xreian exonta kai kleish ta splagxna autou ap autou pwj h agaph tou qeou menei en autw 3:17 But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?
3:18 teknia mou mh agapwmen logw mhde glwssh all ergw kai alhqeia 3:18 My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
3:19 kai en toutw ginwskomen oti ek thj alhqeiaj esmen kai emprosqen autou peisomen taj kardiaj hmwn 3:19 And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.
1 John 3:20 oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeoj thj kardiaj hmwn kai ginwskei panta 1 John 3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.
3:21 agaphtoi ean h kardia hmwn mh kataginwskh hmwn parrhsian exomen proj ton qeon 3:21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
3:22 kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti taj entolaj autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen 3:22 And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.
3:23 kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou xristou kai agapwmen allhlouj kaqwj edwken entolhn hmin 3:23 And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.
3:24 kai o thrwn taj entolaj autou en autw menei kai autoj en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatoj ou hmin edwken 3:24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles