Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE 1 John 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 John Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
1 John 2:1 teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tij amarth paraklhton exomen proj ton patera ihsoun xriston dikaion 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:
2:2 kai autoj ilasmoj estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
2:3 kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taj entolaj autou thrwmen 2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.
2:4 o legwn egnwka auton kai taj entolaj autou mh thrwn yeusthj estin kai en toutw h alhqeia ouk estin 2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.
2:5 oj d an thrh autou ton logon alhqwj en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen 2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.
2:6 o legwn en autw menein ofeilei kaqwj ekeinoj periepathsen kai autoj outwj peripatein 2:6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.
2:7 adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eixete ap arxhj h entolh h palaia estin o logoj on hkousate ap arxhj 2:7 Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.
2:8 palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqej en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwj to alhqinon hdh fainei 2:8 Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.
2:9 o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewj arti 2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.
1 John 2:10 o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin 1 John 2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.
2:11 o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touj ofqalmouj autou 2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.
2:12 grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou 2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.
2:13 grafw umin paterej oti egnwkate ton ap arxhj grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera 2:13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.
2:14 egraya umin paterej oti egnwkate ton ap arxhj egraya umin neaniskoi oti isxuroi este kai o logoj tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron 2:14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
2:15 mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tij agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroj en autw 2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
2:16 oti pan to en tw kosmw h epiqumia thj sarkoj kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroj all ek tou kosmou estin 2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
2:17 kai o kosmoj paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eij ton aiwna 2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
2:18 paidia esxath wra estin kai kaqwj hkousate oti o antixristoj erxetai kai nun antixristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti esxath wra estin 2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.
2:19 ec hmwn echlqon all ouk hsan ec hmwn ei gar hsan ec hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin pantej ec hmwn 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.
1 John 2:20 kai umeij xrisma exete apo tou agiou kai oidate panta 1 John 2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.
2:21 ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoj ek thj alhqeiaj ouk estin 2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.
2:22 tij estin o yeusthj ei mh o arnoumenoj oti ihsouj ouk estin o xristoj outoj estin o antixristoj o arnoumenoj ton patera kai ton uion 2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.
2:23 paj o arnoumenoj ton uion oude ton patera exei o omologwn ton uion kai ton patera exei 2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also.
2:24 umeij oun o hkousate ap arxhj en umin menetw ean en umin meinh o ap arxhj hkousate kai umeij en tw uiw kai en tw patri meneite 2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.
2:25 kai auth estin h epaggelia hn autoj ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion 2:25 And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.
2:26 tauta egraya umin peri twn planwntwn umaj 2:26 These things have I written unto you concerning them that seduce you.
2:27 kai umeij to xrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou xreian exete ina tij didaskh umaj all wj to auto xrisma didaskei umaj peri pantwn kai alhqej estin kai ouk estin yeudoj kai kaqwj edidacen umaj meneite en autw 2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
2:28 kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh exwmen parrhsian kai mh aisxunqwmen ap autou en th parousia autou 2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.
2:29 ean eidhte oti dikaioj estin ginwskete oti paj o poiwn thn dikaiosunhn ec autou gegennhtai 2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles