Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Colossians 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Colossians 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kai timoqeoj o adelfoj Colossians 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,
1:2 toij en kolossaij agioij kai pistoij adelfoij en xristw xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou 1:2 To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1:3 euxaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou xristou pantote peri umwn proseuxomenoi 1:3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
1:4 akousantej thn pistin umwn en xristw ihsou kai thn agaphn thn eij pantaj touj agiouj 1:4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,
1:5 dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toij ouranoij hn prohkousate en tw logw thj alhqeiaj tou euaggeliou 1:5 For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;
1:6 tou parontoj eij umaj kaqwj kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwj kai en umin af hj hmeraj hkousate kai epegnwte thn xarin tou qeou en alhqeia 1:6 Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:
1:7 kaqwj kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oj estin pistoj uper umwn diakonoj tou xristou 1:7 As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;
1:8 o kai dhlwsaj hmin thn umwn agaphn en pneumati 1:8 Who also declared unto us your love in the Spirit.
1:9 dia touto kai hmeij af hj hmeraj hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseuxomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoj autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh 1:9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;
Colossians 1:10 peripathsai umaj aciwj tou kuriou eij pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforountej kai aucanomenoi eij thn epignwsin tou qeou Colossians 1:10 That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;
1:11 en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoj thj dochj autou eij pasan upomonhn kai makroqumian meta xaraj 1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;
1:12 euxaristountej tw patri tw ikanwsanti hmaj eij thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti 1:12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:
1:13 oj errusato hmaj ek thj ecousiaj tou skotouj kai metesthsen eij thn basileian tou uiou thj agaphj autou 1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:
1:14 en w exomen thn apolutrwsin dia tou aimatoj autou thn afesin twn amartiwn 1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:
1:15 oj estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoj pashj ktisewj 1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
1:16 oti en autw ektisqh ta panta ta en toij ouranoij kai ta epi thj ghj ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothtej eite arxai eite ecousiai ta panta di autou kai eij auton ektistai 1:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:
1:17 kai autoj estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken 1:17 And he is before all things, and by him all things consist.
1:18 kai autoj estin h kefalh tou swmatoj thj ekklhsiaj oj estin arxh prwtotokoj ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoj prwteuwn 1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.
1:19 oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai 1:19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
Colossians 1:20 kai di autou apokatallacai ta panta eij auton eirhnopoihsaj dia tou aimatoj tou staurou autou di autou eite ta epi thj ghj eite ta en toij ouranoij Colossians 1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
1:21 kai umaj pote ontaj aphllotriwmenouj kai exqrouj th dianoia en toij ergoij toij ponhroij nuni de apokathllacen 1:21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled
1:22 en tw swmati thj sarkoj autou dia tou qanatou parasthsai umaj agiouj kai amwmouj kai anegklhtouj katenwpion autou 1:22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:
1:23 eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thj elpidoj tou euaggeliou ou hkousate tou khruxqentoj en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloj diakonoj 1:23 If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
1:24 oj nun xairw en toij paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou xristou en th sarki mou uper tou swmatoj autou o estin h ekklhsia 1:24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:
1:25 hj egenomhn egw diakonoj kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eij umaj plhrwsai ton logon tou qeou 1:25 Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
1:26 to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toij agioij autou 1:26 Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
1:27 oij hqelhsen o qeoj gnwrisai tij o ploutoj thj dochj tou musthriou toutou en toij eqnesin oj estin xristoj en umin h elpij thj dochj 1:27 To whom God would make known whatis the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
1:28 on hmeij kataggellomen nouqetountej panta anqrwpon kai didaskontej panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en xristw ihsou 1:28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
1:29 eij o kai kopiw agwnizomenoj kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei 1:29 Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles