Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Colossians 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4

Colossians Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Col 4:1 oi kurioi to dikaion kai thn isothta toij douloij parexesqe eidotej oti kai umeij exete kurion en ouranoij Colossians 4:1 Masters, give unto your servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.
4:2 th proseuxh proskartereite grhgorountej en auth en euxaristia 4:2 Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;
4:3 proseuxomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoj anoich hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou xristou di o kai dedemai 4:3 Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:
4:4 ina fanerwsw auto wj dei me lalhsai 4:4 That I may make it manifest, as I ought to speak.
4:5 en sofia peripateite proj touj ecw ton kairon ecagorazomenoi 4:5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.
4:6 o logoj umwn pantote en xariti alati hrtumenoj eidenai pwj dei umaj eni ekastw apokrinesqai 4:6 Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.
4:7 ta kat eme panta gnwrisei umin tuxikoj o agaphtoj adelfoj kai pistoj diakonoj kai sundouloj en kuriw 4:7 All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother, and a faithful minister and fellowservant in the Lord:
4:8 on epemya proj umaj eij auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh taj kardiaj umwn 4:8 Whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts;
4:9 sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw oj estin ec umwn panta umin gnwriousin ta wde 4:9 With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here.
Col 4:10 aspazetai umaj aristarxoj o sunaixmalwtoj mou kai markoj o aneyioj barnaba peri ou elabete entolaj ean elqh proj umaj decasqe auton Colossians 4:10 Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister's son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;)
4:11 kai ihsouj o legomenoj ioustoj oi ontej ek peritomhj outoi monoi sunergoi eij thn basileian tou qeou oitinej egenhqhsan moi parhgoria 4:11 And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only are my fellowworkers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me.
4:12 aspazetai umaj epafraj o ec umwn douloj xristou pantote agwnizomenoj uper umwn en taij proseuxaij ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti qelhmati tou qeou 4:12 Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.
4:13 marturw gar autw oti exei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei 4:13 For I bear him record, that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis.
4:14 aspazetai umaj loukaj o iatroj o agaphtoj kai dhmaj 4:14 Luke, the beloved physician, and Demas, greet you.
4:15 aspasasqe touj en laodikeia adelfouj kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian 4:15 Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house.
4:16 kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeiaj ina kai umeij anagnwte 4:16 And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the epistle from Laodicea.
4:17 kai eipate arxippw blepe thn diakonian hn parelabej en kuriw ina authn plhroij 4:17 And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.
4:18 o aspasmoj th emh xeiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h xarij meq umwn amhn 4:18 The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles