Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Colossians 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Col 3:1 ei oun sunhgerqhte tw xristw ta anw zhteite ou o xristoj estin en decia tou qeou kaqhmenoj Colossians 3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
3:2 ta anw froneite mh ta epi thj ghj 3:2 Set your affection on things above, not on things on the earth.
3:3 apeqanete gar kai h zwh umwn kekruptai sun tw xristw en tw qew 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
3:4 otan o xristoj fanerwqh h zwh hmwn tote kai umeij sun autw fanerwqhsesqe en doch 3:4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.
3:5 nekrwsate oun ta melh umwn ta epi thj ghj porneian akaqarsian paqoj epiqumian kakhn kai thn pleonecian htij estin eidwlolatreia 3:5 Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:
3:6 di a erxetai h orgh tou qeou epi touj uiouj thj apeiqeiaj 3:6 For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:
3:7 en oij kai umeij periepathsate pote ote ezhte en autoij 3:7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them.
3:8 nuni de apoqesqe kai umeij ta panta orghn qumon kakian blasfhmian aisxrologian ek tou stomatoj umwn 3:8 But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
3:9 mh yeudesqe eij allhlouj apekdusamenoi ton palaion anqrwpon sun taij pracesin autou 3:9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
Col 3:10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eij epignwsin kat eikona tou ktisantoj auton Colossians 3:10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:
3:11 opou ouk eni ellhn kai ioudaioj peritomh kai akrobustia barbaroj skuqhj douloj eleuqeroj alla ta panta kai en pasin xristoj 3:11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.
3:12 endusasqe oun wj eklektoi tou qeou agioi kai hgaphmenoi splagxna oiktirmwn xrhstothta tapeinofrosunhn praothta makroqumian 3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
3:13 anexomenoi allhlwn kai xarizomenoi eautoij ean tij proj tina exh momfhn kaqwj kai o xristoj exarisato umin outwj kai umeij 3:13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
3:14 epi pasin de toutoij thn agaphn htij estin sundesmoj thj teleiothtoj 3:14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
3:15 kai h eirhnh tou qeou brabeuetw en taij kardiaij umwn eij hn kai eklhqhte en eni swmati kai euxaristoi ginesqe 3:15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
3:16 o logoj tou xristou enoikeitw en umin plousiwj en pash sofia didaskontej kai nouqetountej eautouj yalmoij kai umnoij kai wdaij pneumatikaij en xariti adontej en th kardia umwn tw kuriw 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
3:17 kai pan o ti an poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou euxaristountej tw qew kai patri di autou 3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
3:18 ai gunaikej upotassesqe toij idioij andrasin wj anhken en kuriw 3:18 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
3:19 oi andrej agapate taj gunaikaj kai mh pikrainesqe proj autaj 3:19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
Col 3:20 ta tekna upakouete toij goneusin kata panta touto gar estin euareston tw kuriw Colossians 3:20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.
3:21 oi paterej mh ereqizete ta tekna umwn ina mh aqumwsin 3:21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.
3:22 oi douloi upakouete kata panta toij kata sarka kurioij mh en ofqalmodouleiaij wj anqrwpareskoi all en aplothti kardiaj foboumenoi ton qeon 3:22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God:
3:23 kai pan o ti ean poihte ek yuxhj ergazesqe wj tw kuriw kai ouk anqrwpoij 3:23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
3:24 eidotej oti apo kuriou apolhyesqe thn antapodosin thj klhronomiaj tw gar kuriw xristw douleuete 3:24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
3:25 o de adikwn komieitai o hdikhsen kai ouk estin proswpolhyia 3:25 But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles