Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Colossians 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 ||

Colossians Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Col 2:1 qelw gar umaj eidenai hlikon agwna exw peri umwn kai twn en laodikeia kai osoi oux ewrakasin to proswpon mou en sarki Colossians 2:1 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;
2:2 ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentwn en agaph kai eij panta plouton thj plhroforiaj thj sunesewj eij epignwsin tou musthriou tou qeou kai patroj kai tou xristou 2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
2:3 en w eisin pantej oi qhsauroi thj sofiaj kai thj gnwsewj apokrufoi 2:3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.
2:4 touto de legw ina mh tij umaj paralogizhtai en piqanologia 2:4 And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.
2:5 ei gar kai th sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi xairwn kai blepwn umwn thn tacin kai to sterewma thj eij xriston pistewj umwn 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
2:6 wj oun parelabete ton xriston ihsoun ton kurion en autw peripateite 2:6 As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:
2:7 errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi en th pistei kaqwj edidaxqhte perisseuontej en auth en euxaristia 2:7 Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.
2:8 blepete mh tij umaj estai o sulagwgwn dia thj filosofiaj kai kenhj apathj kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoixeia tou kosmou kai ou kata xriston 2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
2:9 oti en autw katoikei pan to plhrwma thj qeothtoj swmatikwj 2:9 For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
Col 2:10 kai este en autw peplhrwmenoi oj estin h kefalh pashj arxhj kai ecousiaj Colossians 2:10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power:
2:11 en w kai perietmhqhte peritomh axeiropoihtw en th apekdusei tou swmatoj twn amartiwn thj sarkoj en th peritomh tou xristou 2:11 In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ:
2:12 suntafentej autw en tw baptismati en w kai sunhgerqhte dia thj pistewj thj energeiaj tou qeou tou egeirantoj auton ek twn nekrwn 2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.
2:13 kai umaj nekrouj ontaj en toij paraptwmasin kai th akrobustia thj sarkoj umwn sunezwopoihsen sun autw xarisamenoj umin panta ta paraptwmata 2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;
2:14 ecaleiyaj to kaq hmwn xeirografon toij dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsaj auto tw staurw 2:14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;
2:15 apekdusamenoj taj arxaj kai taj ecousiaj edeigmatisen en parrhsia qriambeusaj autouj en autw 2:15 And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.
2:16 mh oun tij umaj krinetw en brwsei h en posei h en merei eorthj h noumhniaj h sabbatwn 2:16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:
2:17 a estin skia twn mellontwn to de swma tou xristou 2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
2:18 mhdeij umaj katabrabeuetw qelwn en tapeinofrosunh kai qrhskeia twn aggelwn a mh ewraken embateuwn eikh fusioumenoj upo tou nooj thj sarkoj autou 2:18 Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
2:19 kai ou kratwn thn kefalhn ec ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epixorhgoumenon kai sumbibazomenon aucei thn auchsin tou qeou 2:19 And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
Col 2:20 ei oun apeqanete sun tw xristw apo twn stoixeiwn tou kosmou ti wj zwntej en kosmw dogmatizesqe Colossians 2:20 Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
2:21 mh ayh mhde geush mhde qighj 2:21 (Touch not; taste not; handle not;
2:22 a estin panta eij fqoran th apoxrhsei kata ta entalmata kai didaskaliaj twn anqrwpwn 2:22 Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?
2:23 atina estin logon men exonta sofiaj en eqeloqrhskeia kai tapeinofrosunh kai afeidia swmatoj ouk en timh tini proj plhsmonhn thj sarkoj 2:23 Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles