Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Ephesians 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Ephesians 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou toij agioij toij ousin en efesw kai pistoij en xristw ihsou Ephesians 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
1:2 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou 1:2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
1:3 euloghtoj o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou o euloghsaj hmaj en pash eulogia pneumatikh en toij epouranioij en xristw 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
1:4 kaqwj ecelecato hmaj en autw pro katabolhj kosmou einai hmaj agiouj kai amwmouj katenwpion autou en agaph 1:4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
1:5 proorisaj hmaj eij uioqesian dia ihsou xristou eij auton kata thn eudokian tou qelhmatoj autou 1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
1:6 eij epainon dochj thj xaritoj autou en h exaritwsen hmaj en tw hgaphmenw 1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
1:7 en w exomen thn apolutrwsin dia tou aimatoj autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thj xaritoj autou 1:7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
1:8 hj eperisseusen eij hmaj en pash sofia kai fronhsei 1:8 Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
1:9 gnwrisaj hmin to musthrion tou qelhmatoj autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw 1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
Ephesians 1:10 eij oikonomian tou plhrwmatoj twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw xristw ta te en toij ouranoij kai ta epi thj ghj Ephesians 1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
1:11 en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqentej kata proqesin tou ta panta energountoj kata thn boulhn tou qelhmatoj autou 1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
1:12 eij to einai hmaj eij epainon thj dochj autou touj prohlpikotaj en tw xristw 1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
1:13 en w kai umeij akousantej ton logon thj alhqeiaj to euaggelion thj swthriaj umwn en w kai pisteusantej esfragisqhte tw pneumati thj epaggeliaj tw agiw 1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
1:14 oj estin arrabwn thj klhronomiaj hmwn eij apolutrwsin thj peripoihsewj eij epainon thj dochj autou 1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
1:15 dia touto kagw akousaj thn kaq umaj pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eij pantaj touj agiouj 1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
1:16 ou pauomai euxaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoj epi twn proseuxwn mou 1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
1:17 ina o qeoj tou kuriou hmwn ihsou xristou o pathr thj dochj dwh umin pneuma sofiaj kai apokaluyewj en epignwsei autou 1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
1:18 pefwtismenouj touj ofqalmouj thj dianoiaj umwn eij to eidenai umaj tij estin h elpij thj klhsewj autou kai tij o ploutoj thj dochj thj klhronomiaj autou en toij agioij 1:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
1:19 kai ti to uperballon megeqoj thj dunamewj autou eij hmaj touj pisteuontaj kata thn energeian tou kratouj thj isxuoj autou 1:19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
Ephesians 1:20 hn enhrghsen en tw xristw egeiraj auton ek nekrwn kai ekaqisen en decia autou en toij epouranioij Ephesians 1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
1:21 uperanw pashj arxhj kai ecousiaj kai dunamewj kai kuriothtoj kai pantoj onomatoj onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti 1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
1:22 kai panta upetacen upo touj podaj autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia 1:22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
1:23 htij estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou 1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles