Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Ephesians 5

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 5

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Ephesians 5:1 ginesqe oun mimhtai tou qeou wj tekna agaphta Ephesians 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children;
5:2 kai peripateite en agaph kaqwj kai o xristoj hgaphsen hmaj kai paredwken eauton uper hmwn prosforan kai qusian tw qew eij osmhn euwdiaj 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.
5:3 porneia de kai pasa akaqarsia h pleonecia mhde onomazesqw en umin kaqwj prepei agioij 5:3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
5:4 kai aisxrothj kai mwrologia h eutrapelia ta ouk anhkonta alla mallon euxaristia 5:4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.
5:5 touto gar este ginwskontej oti paj pornoj h akaqartoj h pleonekthj oj estin eidwlolatrhj ouk exei klhronomian en th basileia tou xristou kai qeou 5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
5:6 mhdeij umaj apatatw kenoij logoij dia tauta gar erxetai h orgh tou qeou epi touj uiouj thj apeiqeiaj 5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.
5:7 mh oun ginesqe summetoxoi autwn 5:7 Be not ye therefore partakers with them.
5:8 hte gar pote skotoj nun de fwj en kuriw wj tekna fwtoj peripateite 5:8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:
5:9 o gar karpoj tou pneumatoj en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia 5:9 (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)
Ephesians 5:10 dokimazontej ti estin euareston tw kuriw Ephesians 5:10 Proving what is acceptable unto the Lord.
5:11 kai mh sugkoinwneite toij ergoij toij akarpoij tou skotouj mallon de kai elegxete 5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
5:12 ta gar krufh ginomena up autwn aisxron estin kai legein 5:12 For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
5:13 ta de panta elegxomena upo tou fwtoj faneroutai pan gar to faneroumenon fwj estin 5:13 But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.
5:14 dio legei egeirai o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o xristoj 5:14 Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
5:15 blepete oun pwj akribwj peripateite mh wj asofoi all wj sofoi 5:15 See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
5:16 ecagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin 5:16 Redeeming the time, because the days are evil.
5:17 dia touto mh ginesqe afronej alla sunientej ti to qelhma tou kuriou 5:17 Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
5:18 kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati 5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
5:19 lalountej eautoij yalmoij kai umnoij kai wdaij pneumatikaij adontej kai yallontej en th kardia umwn tw kuriw 5:19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
Ephesians 5:20 euxaristountej pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou xristou tw qew kai patri Ephesians 5:20 Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
5:21 upotassomenoi allhloij en fobw qeou 5:21 Submitting yourselves one to another in the fear of God.
5:22 ai gunaikej toij idioij andrasin upotassesqe wj tw kuriw 5:22 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
5:23 oti o anhr estin kefalh thj gunaikoj wj kai o xristoj kefalh thj ekklhsiaj kai autoj estin swthr tou swmatoj 5:23 For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
5:24 all wsper h ekklhsia upotassetai tw xristw outwj kai ai gunaikej toij idioij andrasin en panti 5:24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
5:25 oi andrej agapate taj gunaikaj eautwn kaqwj kai o xristoj hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper authj 5:25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
5:26 ina authn agiash kaqarisaj tw loutrw tou udatoj en rhmati 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
5:27 ina parasthsh authn eautw endocon thn ekklhsian mh exousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmoj 5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
5:28 outwj ofeilousin oi andrej agapan taj eautwn gunaikaj wj ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa 5:28 So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
5:29 oudeij gar pote thn eautou sarka emishsen all ektrefei kai qalpei authn kaqwj kai o kurioj thn ekklhsian 5:29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
Ephesians 5:30 oti melh esmen tou swmatoj autou ek thj sarkoj autou kai ek twn ostewn autou Ephesians 5:30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
5:31 anti toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proj thn gunaika autou kai esontai oi duo eij sarka mian 5:31 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
5:32 to musthrion touto mega estin egw de legw eij xriston kai eij thn ekklhsian 5:32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.
5:33 plhn kai umeij oi kaq ena ekastoj thn eautou gunaika outwj agapatw wj eauton h de gunh ina fobhtai ton andra 5:33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles