Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Ephesians 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Ephesians 3:1 toutou xarin egw pauloj o desmioj tou xristou ihsou uper umwn twn eqnwn Ephesians 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
3:2 eige hkousate thn oikonomian thj xaritoj tou qeou thj doqeishj moi eij umaj 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:
3:3 oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwj proegraya en oligw 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
3:4 proj o dunasqe anaginwskontej nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou xristou 3:4 Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
3:5 o en eteraij geneaij ouk egnwrisqh toij uioij twn anqrwpwn wj nun apekalufqh toij agioij apostoloij autou kai profhtaij en pneumati 3:5 Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
3:6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoxa thj epaggeliaj autou en tw xristw dia tou euaggeliou 3:6 That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
3:7 ou egenomhn diakonoj kata thn dwrean thj xaritoj tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thj dunamewj autou 3:7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
3:8 emoi tw elaxistoterw pantwn twn agiwn edoqh h xarij auth en toij eqnesin euaggelisasqai ton anecixniaston plouton tou xristou 3:8 Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
3:9 kai fwtisai pantaj tij h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou xristou 3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:
Ephesians 3:10 ina gnwrisqh nun taij arxaij kai taij ecousiaij en toij epouranioij dia thj ekklhsiaj h polupoikiloj sofia tou qeou Ephesians 3:10 To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
3:11 kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en xristw ihsou tw kuriw hmwn 3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
3:12 en w exomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thj pistewj autou 3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
3:13 dio aitoumai mh ekkakein en taij qliyesin mou uper umwn htij estin doca umwn 3:13 Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
3:14 toutou xarin kamptw ta gonata mou proj ton patera tou kuriou hmwn ihsou xristou 3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
3:15 ec ou pasa patria en ouranoij kai epi ghj onomazetai 3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,
3:16 ina dwh umin kata ton plouton thj dochj autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoj autou eij ton esw anqrwpon 3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
3:17 katoikhsai ton xriston dia thj pistewj en taij kardiaij umwn 3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
3:18 en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina ecisxushte katalabesqai sun pasin toij agioij ti to platoj kai mhkoj kai baqoj kai uyoj 3:18 May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
3:19 gnwnai te thn uperballousan thj gnwsewj agaphn tou xristou ina plhrwqhte eij pan to plhrwma tou qeou 3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
Ephesians 3:20 tw de dunamenw uper panta poihsai uper ekperissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin Ephesians 3:20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
3:21 autw h doca en th ekklhsia en xristw ihsou eij pasaj taj geneaj tou aiwnoj twn aiwnwn amhn 3:21 Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles