Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Ephesians 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Ephesians 2:1 kai umaj ontaj nekrouj toij paraptwmasin kai taij amartiaij Ephesians 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
2:2 en aij pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arxonta thj ecousiaj tou aeroj tou pneumatoj tou nun energountoj en toij uioij thj apeiqeiaj 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:
2:3 en oij kai hmeij pantej anestrafhmen pote en taij epiqumiaij thj sarkoj hmwn poiountej ta qelhmata thj sarkoj kai twn dianoiwn kai hmen tekna fusei orghj wj kai oi loipoi 2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
2:4 o de qeoj plousioj wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmaj 2:4 But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
2:5 kai ontaj hmaj nekrouj toij paraptwmasin sunezwopoihsen tw xristw xariti este seswsmenoi 2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
2:6 kai sunhgeiren kai sunekaqisen en toij epouranioij en xristw ihsou 2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:
2:7 ina endeichtai en toij aiwsin toij eperxomenoij ton uperballonta plouton thj xaritoj autou en xrhstothti ef hmaj en xristw ihsou 2:7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
2:8 th gar xariti este seswsmenoi dia thj pistewj kai touto ouk ec umwn qeou to dwron 2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
2:9 ouk ec ergwn ina mh tij kauxhshtai 2:9 Not of works, lest any man should boast.
Ephesians 2:10 autou gar esmen poihma ktisqentej en xristw ihsou epi ergoij agaqoij oij prohtoimasen o qeoj ina en autoij peripathswmen Ephesians 2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
2:11 dio mnhmoneuete oti umeij pote ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo thj legomenhj peritomhj en sarki xeiropoihtou 2:11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;
2:12 oti hte en tw kairw ekeinw xwrij xristou aphllotriwmenoi thj politeiaj tou israhl kai cenoi twn diaqhkwn thj epaggeliaj elpida mh exontej kai aqeoi en tw kosmw 2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:
2:13 nuni de en xristw ihsou umeij oi pote ontej makran egguj egenhqhte en tw aimati tou xristou 2:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
2:14 autoj gar estin h eirhnh hmwn o poihsaj ta amfotera en kai to mesotoixon tou fragmou lusaj 2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;
2:15 thn exqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsaj ina touj duo ktish en eautw eij ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn 2:15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
2:16 kai apokatallach touj amfoterouj en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinaj thn exqran en autw 2:16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:
2:17 kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin toij makran kai toij egguj 2:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.
2:18 oti di autou exomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati proj ton patera 2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.
2:19 ara oun ouketi este cenoi kai paroikoi alla sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou 2:19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
Ephesians 2:20 epoikodomhqentej epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontoj akrogwniaiou autou ihsou xristou Ephesians 2:20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
2:21 en w pasa h oikodomh sunarmologoumenh aucei eij naon agion en kuriw 2:21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
2:22 en w kai umeij sunoikodomeisqe eij katoikhthrion tou qeou en pneumati 2:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles