Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT EPHESIANS Chapter 3

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Ephesians chapter 3.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 || 05 || 06 ||

EPHESIANS Chapter 3

1.
5127//5485
toutou charin
τούτου χάριν
DPr-GNS//Adv
For this reason,
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I,
3962
paulos
παῦλος
N-NMS
Paul,
3588
ho

Art-NMS
the
1198
desmios
δέσμιος
N-NMS
prisoner
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
N-GNP
Gentiles,
2.
1489
eige
εἴγε
Prt
If indeed
191
ēkousate
ἠκούσατε
V-2PAAI
you heard
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3622
oikonomian
οἰκονομίαν
N-AFS
stewardship
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
grace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the one
1325
dotheisēs
δοθείσης
V-GFS-APP
having been given
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
1519
eis
εἰς
Prep
for
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you;
3.
3754
hoti
ὅτι
Conj
That
2596
kata
κατὰ
Prep
by
602
apokalupsin
ἀποκάλυψιν
N-AFS
revelation
1107
egnōrisen
ἐγνώρισεν
V-3SAAI
he made known
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
3466
mustērion
μυστήριον
N-NNS
mystery,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
4270
proegrapsa
προέγραψα
V-1SAAI
I wrote before
1722
en
ἐν
Prep
in
3641
oligō
ὀλίγῳ
Adj-DNS
a few words,
4.
4314
pros
πρὸς
Prep
By
3739
ho

RlPr-ANS
which
1410
dunasthe
δύνασθε
V-2PPDI
you are able
314
anaginōskontes
ἀναγινώσκοντες
V-NMP-PAP
reading it,
3539
noēsai
νοῆσαι
V-AAN
to comprehend
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4907
sunesin
σύνεσίν
N-AFS
understanding
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
3466
mystēriō
μυστηρίῳ
N-DNS
mystery
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ;
5.
3739
ho

RlPr-NNS
Which
1722
en
ἐν
Prep
in
2087
eterais
ἑτέραις
Adj-DFP
other
1074
geneais
γενεαῖς
N-DFP
generations
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1107
egnōristhē
ἐγνωρίσθη
V-3SAPI
was made known
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
5207
huiois
υἱοῖς
N-DMP
sons
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3568
nūn
νῦν
Adv
now
601
apekaluphthē
ἀπεκαλύφθη
V-3SAPI
it has been revealed
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
40
hagiois
ἁγίοις
N-DMP
holy
652
apostolois
ἀποστόλοις
N-DMP
apostles
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
2532
kai
καὶ
Conj
and
4396
prophētais
προφήταις
N-DMP
prophets,
1722
en
ἐν
Prep
by
4151
pneumati
πνεύματι
N-DNS
the Spirit.
6.
1511
einai
εἶναι
V-PAN
For to be
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1484
ethnē
ἔθνη
N-ANP
Gentiles
4789
sunklēronoma
συγκληρονόμα
Adj-ANP
heirs together,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4954
sussōma
σύσσωμα
Adj-ANP
a body together,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4830
summetocha
συμμέτοχα
Adj-ANP
partakers together
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
N-GFS
promise
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel,
7.
3739
hou
οὗ
RlPr-GNS
Of which
1096
egenomēn
ἐγενόμην
V-1SADI
I became
1249
diakonos
διάκονος
N-NMS
a minister
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1431
dōrean
δωρεὰν
N-AFS
gift
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
grace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the gift
1325
dotheisan
δοθεῖσαν
V-AFS-APP
having been given
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1753
energeian
ἐνέργειαν
N-AFS
working
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1411
dunameōs
δυνάμεως
N-GFS
power
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
8.
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
To me,
3588

τῷ
Art-DMS
the
1647
elachistoterō
ἐλαχιστοτέρῳ
CAdj-DMS
least
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
of all
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
40
hagiōn
ἁγίων
Adj-GMP
saints,
1325
edothē
ἐδόθη
V-3SAPI
was given
3588


Art-NFS
the
5485
charis
χάρις
N-NFS
grace
3778
hautē
αὕτη
DPr-NFS
this,
1722
en
ἐν
Prep
among
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
N-DNP
Gentiles
2097
euangelisasthai
εὐαγγελίσασθαι
V-AMN
to preach
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
421
anexichniaston
ἀνεξιχνίαστον
Adj-AMS
unsearchable
4149
plouton
πλοῦτον
N-AMS
riches
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
9.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5461
phōtisai
φωτίσαι
V-AAN
to enlighten
3056
pantas
πάντας
Adj-AMP
all,
5101
tis
τίς
ItPr-NMS
what is
3588


Art-NFS
the
2842
koinōnia
κοινωνία
N-NFS
fellowship
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
3466
mustēriou
μυστηρίου
N-GNS
mystery,
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the one
613
apokekrummenou
ἀποκεκρυμμένου
V-GNS-RPP
having been hidden
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
165
aiōnōn
αἰώνων
N-GMP
ages
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
3588

τῷ
Art-DMS
the God
3588//3956
ta panta
τὰ πάντα
Art-ANP//Adj-ANP
all things
2936
ktisanti
κτίσαντι
V-DMS-AAP
having created
1223
dia
διὰ
Prep
through
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
10.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
1107
gnōristhē
γνωρισθῇ
V-3SAPS
could be made known
3568
nūn
νῦν
Adv
now
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
to the
746
archais
ἀρχαῖς
N-DFP
principalities
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
1849
exousiais
ἐξουσίαις
N-DFP
authorities
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
2032
epouraniois
ἐπουρανίοις
Adj-DNP
heavenly places,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
N-GFS
church,
3588


Art-NFS
the
4182
polupoikilos
πολυποίκιλος
Adj-NFS
manifold
4678
sophia
σοφία
N-NFS
wisdom
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
11.
2596
kata
κατὰ
Prep
According to
4286
prothesin
πρόθεσιν
N-AFS
the purpose
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
N-GMP
ages,
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
4160
epoiēsen
ἐποίησεν
V-3SAAI
he made
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
3588

τῷ
Art-DMS
the
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-2AMP
of us;
12.
1722
en
ἐν
Prep
In
3739


RlPr-DMS
whom
2192
echomen
ἔχομεν
V-1PPAI
we have
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3954
parrēsian
παῤῥησίαν
N-AFS
boldness
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4318
prosagōgēn
προσαγωγὴν
N-AFS
access,
1722
en
ἐν
Prep
with
4006
pepoithēsei
πεποιθήσει
N-DFS
confidence,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
13.
1352
dio
διὸ
Conj
Therefore,
154
aitoumai
αἰτοῦμαι
V-1SPMI
I ask you
3361

μὴ
Adv
not
1573
enkakein
ἐκκακεῖν
V-PAN
to faint
1722
en
ἐν
Prep
at
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2347
thlipsesin
θλίψεσίν
N-DFP
tribulations
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
is
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
14.
5127
toutou
τούτου
DPr-GNS
For this
5484
charin
χάριν
Adv
reason,
2578
kamptō
κάμπτω
V-1SPAI
I bow
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1119
gonata
γόνατά
N-ANP
knees
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
4314
pros
πρὸς
Prep
to
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3962
patera
πατέρα
N-AMS
Father
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
15.
1537
ex
ἐξ
Prep
Of
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
whom
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
the whole
3965
patria
πατριὰ
N-NFS
family
1722
en
ἐν
Prep
in
3772
ouranois
οὐρανοῖς
N-DMP
the heavens
2532
kai
καὶ
Conj
and
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
1093
gēs
γῆς
N-GFS
the earth
3687
onomadzetai
ὀνομάζεται
V-3SPPI
is named,
16.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
1325
dōē
δῴη
V-3SAAO
he would give
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
4149
plouton
πλοῦτον
N-AMS
riches
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1391
doxēs
δόξης
N-GFS
glory
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
1411
dunamei
δυνάμει
N-DFS
with power
2901
krataiōthēnai
κραταιωθῆναι
V-APN
to be strengthened
1223
dia
διὰ
Prep
by
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
Spirit
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1519
eis
εἰς
Prep
in
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2080
esō
ἔσω
Adv
inner
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
N-AMS
man,
17.
2730
katoikēsai
κατοικῆσαι
V-AAN
For to dwell
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2588
kardiais
καρδίαις
N-DFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
1722
en
ἐν
Prep
in
26
agapē
ἀγάπῃ
N-DFS
love
4492
erridzōmenoi
ἐῤῥιζωμένοι
V-NMP-RPP
having been rooted
2532
kai
καὶ
Conj
and
2311
tethemeliōmenoi
τεθεμελιωμένοι
V-NMP-RPP
grounded,
18.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
1840
exischusēte
ἐξισχύσητε
V-2PAAS
you may be
fully able
2638
katalabesthai
καταλαβέσθαι
V-AMN
to comprehend
4862
sun
σὺν
Prep
with
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
40
hagiois
ἁγίοις
N-DMP
saints,
5101
ti
τί
ItPr-NNS
what is
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4114
platos
πλάτος
N-NNS
breadth,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3372
mēkos
μῆκος
N-NNS
length,
2532
kai
καὶ
Conj
and
899
bathos
βάθος
N-NNS
depth,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5311
hupsos
ὕψος
N-NNS
height,
19.
1097//5037
gnōnai te
γνῶναί τε
V-AAN//Prt
And to know
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5235
huperballousan
ὑπερβάλλουσαν
V-AFS-AAP
surpassing
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1108
gnōseōs
γνώσεως
N-GFS
knowledge
26
agapēn
ἀγάπην
N-AFS
love
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
4137
plērōthēte
πληρωθῆτε
V-2PAPS
you may be filled
1519
eis
εἰς
Prep
to
3956
pān
πᾶν
Adj-ANS
all
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4138
plērōma
πλήρωμα
N-ANS
fullness
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.
20.
3588//1161
tō de
τῷ δὲ
Art-DMS//Conj
Now to the one
1410
dunamenō
δυναμένῳ
V-DMS-PDP
being able,
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
above
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things
4160
poiēsai
ποιῆσαι
V-AAN
to do
5228//1537//4053
huper ek perissou
ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ
Prep//Prep//Adj-GNS
exceedingly more
3739
hōn
ὧν
RlPr-GNP
than what
154
aitoumetha
αἰτούμεθα
V-1PPMI
we ask
2228
ē

Conj
or
3539
nooumen
νοοῦμεν
V-1PPAI
think,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1411
dunamin
δύναμιν
N-AFS
power
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
-
1754
energoumenēn
ἐνεργουμένην
V-AFS-PMP
working
1722
en
ἐν
Prep
in
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
us;
21.
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
To him belongs
3588


Art-NFS
the
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
1577
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
N-DFS
church,
1722
en
ἐν
Prep
by
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3956
pasas
πάσας
Adj-AFP
all
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1074
geneas
γενεὰς
N-AFP
generations
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
165
aiōnos
αἰῶνος
N-GMS
age
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
N-GMP
ages.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || 04 || 05 || 06 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top