Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Hebrews 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Hebrews 3:1 oqen adelfoi agioi klhsewj epouraniou metoxoi katanohsate ton apostolon kai arxierea thj omologiaj hmwn xriston ihsoun Hebrews 3:1 Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
3:2 piston onta tw poihsanti auton wj kai mwshj en olw tw oikw autou
3:2 Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
3:3 pleionoj gar dochj outoj para mwshn hciwtai kaq oson pleiona timhn exei tou oikou o kataskeuasaj auton
3:3 For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
3:4 paj gar oikoj kataskeuazetai upo tinoj o de ta panta kataskeuasaj qeoj 3:4 For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
3:5 kai mwshj men pistoj en olw tw oikw autou wj qerapwn eij marturion twn lalhqhsomenwn 3:5 And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
3:6 xristoj de wj uioj epi ton oikon autou ou oikoj esmen hmeij eanper thn parrhsian kai to kauxhma thj elpidoj mexri telouj bebaian katasxwmen 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
3:7 dio kaqwj legei to pneuma to agion shmeron ean thj fwnhj autou akoushte 3:7 Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
3:8 mh sklhrunhte taj kardiaj umwn wj en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw 3:8 Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
3:9 ou epeirasan me oi paterej umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth 3:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
Hebrews 3:10 dio proswxqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taj odouj mou
Hebrews 3:10 Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
3:11 wj wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eij thn katapausin mou 3:11 So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
3:12 blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaj en tw aposthnai apo qeou zwntoj 3:12 Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
3:13 alla parakaleite eautouj kaq ekasthn hmeran axrij ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tij ec umwn apath thj amartiaj 3:13 But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
3:14 metoxoi gar gegonamen tou xristou eanper thn arxhn thj upostasewj mexri telouj bebaian katasxwmen 3:14 For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
3:15 en tw legesqai shmeron ean thj fwnhj autou akoushte mh sklhrunhte taj kardiaj umwn wj en tw parapikrasmw 3:15 While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
3:16 tinej gar akousantej parepikranan all ou pantej oi ecelqontej ec aiguptou dia mwsewj 3:16 For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
3:17 tisin de proswxqisen tessarakonta eth ouxi toij amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw 3:17 But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
3:18 tisin de wmosen mh eiseleusesqai eij thn katapausin autou ei mh toij apeiqhsasin
3:18 And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
3:19 kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian 3:19 So we see that they could not enter in because of unbelief.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles