Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Hebrews 10

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 10

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Hebrews 10:1 skian gar exwn o nomoj twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton taij autaij qusiaij aj prosferousin eij to dihnekej oudepote dunatai touj proserxomenouj teleiwsai Hebrews 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.
10:2 epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian exein eti suneidhsin amartiwn touj latreuontaj apac kekaqarmenouj 10:2 For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins.
10:3 all en autaij anamnhsij amartiwn kat eniauton 10:3 But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year.
10:4 adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartiaj 10:4 For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins.
10:5 dio eiserxomenoj eij ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsaj swma de kathrtisw moi 10:5 Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:
10:6 olokautwmata kai peri amartiaj ouk eudokhsaj 10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure.
10:7 tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeoj to qelhma sou 10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God.
10:8 anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaj ouk hqelhsaj oude eudokhsaj aitinej kata ton nomon prosferontai 10:8 Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law;
10:9 tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeoj to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh 10:9 Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.
Hebrews 10:10 en w qelhmati hgiasmenoi esmen dia thj prosforaj tou swmatoj tou ihsou xristou efapac Hebrews 10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
10:11 kai paj men iereuj esthken kaq hmeran leitourgwn kai taj autaj pollakij prosferwn qusiaj aitinej oudepote dunantai perielein amartiaj 10:11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins:
10:12 autoj de mian uper amartiwn prosenegkaj qusian eij to dihnekej ekaqisen en decia tou qeou 10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;
10:13 to loipon ekdexomenoj ewj teqwsin oi exqroi autou upopodion twn podwn autou 10:13 From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.
10:14 mia gar prosfora teteleiwken eij to dihnekej touj agiazomenouj 10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified.
10:15 marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai 10:15 Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: for after that he had said before,
10:16 auth h diaqhkh hn diaqhsomai proj autouj meta taj hmeraj ekeinaj legei kurioj didouj nomouj mou epi kardiaj autwn kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autouj 10:16 This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them;
10:17 kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti 10:17 And their sins and iniquities will I remember no more.
10:18 opou de afesij toutwn ouketi prosfora peri amartiaj 10:18 Now where remission of these is, there is no more offering for sin.
10:19 exontej oun adelfoi parrhsian eij thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou 10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus,
Hebrews 10:20 hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoj tout estin thj sarkoj autou Hebrews 10:20 By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh;
10:21 kai ierea megan epi ton oikon tou qeou 10:21 And having an high priest over the house of God;
10:22 proserxwmeqa meta alhqinhj kardiaj en plhroforia pistewj errantismenoi taj kardiaj apo suneidhsewj ponhraj kai leloumenoi to swma udati kaqarw 10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.
10:23 katexwmen thn omologian thj elpidoj aklinh pistoj gar o epaggeilamenoj 10:23 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
10:24 kai katanowmen allhlouj eij parocusmon agaphj kai kalwn ergwn 10:24 And let us consider one another to provoke unto love and to good works:
10:25 mh egkataleipontej thn episunagwghn eautwn kaqwj eqoj tisin alla parakalountej kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.
10:26 ekousiwj gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thj alhqeiaj ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia 10:26 For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins,
10:27 fobera de tij ekdoxh krisewj kai puroj zhloj esqiein mellontoj touj upenantiouj 10:27 But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries.
10:28 aqethsaj tij nomon mwsewj xwrij oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei 10:28 He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses:
10:29 posw dokeite xeironoj aciwqhsetai timwriaj o ton uion tou qeou katapathsaj kai to aima thj diaqhkhj koinon hghsamenoj en w hgiasqh kai to pneuma thj xaritoj enubrisaj 10:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?
Hebrews 10:30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsij egw antapodwsw legei kurioj kai palin kurioj krinei ton laon autou Hebrews 10:30 For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, The Lord shall judge his people.
10:31 foberon to empesein eij xeiraj qeou zwntoj 10:31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
10:32 anamimnhskesqe de taj proteron hmeraj en aij fwtisqentej pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn 10:32 But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;
10:33 touto men oneidismoij te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outwj anastrefomenwn genhqentej 10:33 Partly, whilst ye were made a gazingstock both by reproaches and afflictions; and partly, whilst ye became companions of them that were so used.
10:34 kai gar toij desmoij mou sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparxontwn umwn meta xaraj prosedecasqe ginwskontej exein en eautoij kreittona uparcin en ouranoij kai menousan 10:34 For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance.
10:35 mh apobalhte oun thn parrhsian umwn htij exei misqapodosian megalhn 10:35 Cast not away therefore your confidence, which hath great recompence of reward.
10:36 upomonhj gar exete xreian ina to qelhma tou qeou poihsantej komishsqe thn epaggelian 10:36 For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise.
10:37 eti gar mikron oson oson o erxomenoj hcei kai ou xroniei 10:37 For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry.
10:38 o de dikaioj ek pistewj zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuxh mou en autw 10:38 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.
10:39 hmeij de ouk esmen upostolhj eij apwleian alla pistewj eij peripoihsin yuxhj 10:39 But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles