Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Peter 2

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 PETER CHAPTER 2

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Peter 2:1 Deponentes igitur omnem malitiam, et omnem dolum, et simulationes, et invidias, et omnes detractiones, 1 Peter 2:1 apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseij kai fqonouj kai pasaj katalaliaj 1 Peter 2:1 Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
2:2 sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite: ut in eo crescatis in salutem: 2:2 wj artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auchqhte 2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:
2:3 si tamen gustastis quoniam dulcis est Dominus. 2:3 eiper egeusasqe oti xrhstoj o kurioj 2:3 If so be ye have tasted that the Lord is gracious.
2:4 Ad quem accedentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum, et honorificatum: 2:4 proj on proserxomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon 2:4 To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,
2:5 et ipsi tamquam lapides vivi superædificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum. 2:5 kai autoi wj liqoi zwntej oikodomeisqe oikoj pneumatikoj ierateuma agion anenegkai pneumatikaj qusiaj euprosdektouj tw qew dia ihsou xristou 2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
2:6 Propter quod continet Scriptura: Ecce pono in Sion lapidem summum angularem, electum, pretiosum: et qui crediderit in eum, non confundetur. 2:6 dio kai periexei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataisxunqh 2:6 Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.
2:7 Vobis igitur honor credentibus: non credentibus autem lapis, quem reprobaverunt ædificantes: hic factus est in caput anguli, 2:7 umin oun h timh toij pisteuousin apeiqousin de liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj 2:7 Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
2:8 et lapis offensionis, et petra scandali, his qui offendunt verbo, nec credunt in quo et positi sunt. 2:8 kai liqoj proskommatoj kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqountej eij o kai eteqhsan 2:8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
2:9 Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis: ut virtutes annuntietis ejus qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. 2:9 umeij de genoj eklekton basileion ierateuma eqnoj agion laoj eij peripoihsin opwj taj aretaj ecaggeilhte tou ek skotouj umaj kalesantoj eij to qaumaston autou fwj 2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:
1 Peter 2:10 Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei: qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti. 1 Peter 2:10 oi pote ou laoj nun de laoj qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqentej 1 Peter 2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
2:11 Carissimi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, quæ militant adversus animam, 2:11 agaphtoi parakalw wj paroikouj kai parepidhmouj apexesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitinej strateuontai kata thj yuxhj 2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;
2:12 conversationem vestram inter gentes habentes bonam: ut in eo quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis. 2:12 thn anastrofhn umwn en toij eqnesin exontej kalhn ina en w katalalousin umwn wj kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusantej docaswsin ton qeon en hmera episkophj 2:12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.
2:13 Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum: sive regi quasi præcellenti: 2:13 upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wj uperexonti 2:13 Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
2:14 sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum: 2:14 eite hgemosin wj di autou pempomenoij eij ekdikhsin men kakopoiwn epainon de agaqopoiwn 2:14 Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
2:15 quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam: 2:15 oti outwj estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaj fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian 2:15 For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:
2:16 quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiæ libertatem, sed sicut servi Dei. 2:16 wj eleuqeroi kai mh wj epikalumma exontej thj kakiaj thn eleuqerian all wj douloi qeou 2:16 As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
2:17 Omnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timete: regem honorificate. 2:17 pantaj timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate 2:17 Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.
2:18 Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis. 2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toij despotaij ou monon toij agaqoij kai epieikesin alla kai toij skolioij 2:18 Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
2:19 Hæc est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injuste. 2:19 touto gar xarij ei dia suneidhsin qeou upoferei tij lupaj pasxwn adikwj 2:19 For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.
1 Peter 2:20 Quæ enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis? sed si bene facientes patienter sustinetis, hæc est gratia apud Deum. 1 Peter 2:20 poion gar kleoj ei amartanontej kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiountej kai pasxontej upomeneite touto xarij para qew 1 Peter 2:20 For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.
2:21 In hoc enim vocati estis: quia et Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia ejus: 2:21 eij touto gar eklhqhte oti kai xristoj epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toij ixnesin autou 2:21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:
2:22 qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus: 2:22 oj amartian ouk epoihsen oude eureqh doloj en tw stomati autou 2:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth:
2:23 qui cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminabatur: tradebat autem judicanti se injuste: 2:23 oj loidoroumenoj ouk anteloidorei pasxwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiwj 2:23 Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:
2:24 qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum; ut peccatis mortui, justitiæ vivamus: cujus livore sanati estis. 2:24 oj taj amartiaj hmwn autoj anhnegken en tw swmati autou epi to culon ina taij amartiaij apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte 2:24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.
2:25 Eratis enim sicut oves errantes, sed conversi estis nunc ad pastorem, et episcopum animarum vestrarum. 2:25 hte gar wj probata planwmena all epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yuxwn umwn 2:25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles