Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Peter 5

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 PETER CHAPTER 5

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Peter 5:1 Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro, consenior et testis Christi passionum: qui et ejus, quæ in futuro revelanda est, gloriæ communicator: 1 Peter 5:1 presbuterouj touj en umin parakalw o sumpresbuteroj kai martuj twn tou xristou paqhmatwn o kai thj melloushj apokaluptesqai dochj koinwnoj 1 Peter 5:1 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:
5:2 pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum: neque turpis lucri gratia, sed voluntarie: 5:2 poimanate to en umin poimnion tou qeou episkopountej mh anagkastwj all ekousiwj mhde aisxrokerdwj alla proqumwj 5:2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind;
5:3 neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. 5:3 mhd wj katakurieuontej twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou 5:3 Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock.
5:4 Et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriæ coronam. 5:4 kai fanerwqentoj tou arxipoimenoj komieisqe ton amarantinon thj dochj stefanon 5:4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
5:5 Similiter adolescentes subditi estote senioribus. Omnes autem invicem humilitatem insinuate, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. 5:5 omoiwj newteroi upotaghte presbuteroij pantej de allhloij upotassomenoi thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti o qeoj uperhfanoij antitassetai tapeinoij de didwsin xarin 5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.
5:6 Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis: 5:6 tapeinwqhte oun upo thn krataian xeira tou qeou ina umaj uywsh en kairw 5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
5:7 omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. 5:7 pasan thn merimnan umwn epirriyantej ep auton oti autw melei peri umwn 5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you.
5:8 Sobrii estote, et vigilate: quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret: 5:8 nhyate grhgorhsate oti o antidikoj umwn diaboloj wj lewn wruomenoj peripatei zhtwn tina katapih 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
5:9 cui resistite fortes in fide: scientes eamdem passionem ei quæ in mundo est vestræ fraternitati fieri. 5:9 w antisthte stereoi th pistei eidotej ta auta twn paqhmatwn th en kosmw umwn adelfothti epiteleisqai 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.
1 Peter 5:10 Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos in æternam suam gloriam in Christo Jesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabitque. 1 Peter 5:10 o de qeoj pashj xaritoj o kalesaj hmaj eij thn aiwnion autou docan en xristw ihsou oligon paqontaj autoj katartisai umaj sthricai sqenwsai qemeliwsai 1 Peter 5:10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.
5:11 Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum. Amen. 5:11 autw h doca kai to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 5:11 To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
5:12 Per Silvanum fidelem fratrem vobis, ut arbitror, breviter scripsi: obsecrans et contestans, hanc esse veram gratiam Dei, in qua statis. 5:12 dia silouanou umin tou pistou adelfou wj logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh xarin tou qeou eij hn esthkate 5:12 By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand.
5:13 Salutat vos ecclesia quæ est in Babylone coëlecta, et Marcus filius meus. 5:13 aspazetai umaj h en babulwni suneklekth kai markoj o uioj mou 5:13 The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.
5:14 Salutate invicem in osculo sancto. Gratia vobis omnibus qui estis in Christo Jesu. Amen. 5:14 aspasasqe allhlouj en filhmati agaphj eirhnh umin pasin toij en xristw ihsou amhn 5:14 Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles