Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 John Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Select a Chapter

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 John Chapter 1

1 John 1:1 o hn ap arxhj o akhkoamen o ewrakamen toij ofqalmoij hmwn o eqeasameqa kai ai xeirej hmwn eyhlafhsan peri tou logou thj zwhj
1:2 kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htij hn proj ton patera kai efanerwqh hmin
1:3 o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeij koinwnian exhte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroj kai meta tou uiou autou ihsou xristou
1:4 kai tauta grafomen umin ina h xara umwn h peplhrwmenh
1:5 kai auth estin h aggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoj fwj estin kai skotia en autw ouk estin oudemia
1:6 ean eipwmen oti koinwnian exomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian
1:7 ean de en tw fwti peripatwmen wj autoj estin en tw fwti koinwnian exomen met allhlwn kai to aima ihsou xristou tou uiou autou kaqarizei hmaj apo pashj amartiaj
1:8 ean eipwmen oti amartian ouk exomen eautouj planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin
1:9 ean omologwmen taj amartiaj hmwn pistoj estin kai dikaioj ina afh hmin taj amartiaj kai kaqarish hmaj apo pashj adikiaj
1 John 1:10 ean eipwmen oti oux hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoj autou ouk estin en hmin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index