Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 John Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Select a Chapter

1 || 2 || 3 || 4 || 5

1 John Chapter 4

1 John 4:1 agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai ecelhluqasin eij ton kosmon
4:2 en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun xriston en sarki elhluqota ek tou qeou estin
4:3 kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun xriston en sarki elhluqota ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou antixristou o akhkoate oti erxetai kai nun en tw kosmw estin hdh
4:4 umeij ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autouj oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw
4:5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmoj autwn akouei
4:6 hmeij ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oj ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thj alhqeiaj kai to pneuma thj planhj
4:7 agaphtoi agapwmen allhlouj oti h agaph ek tou qeou estin kai paj o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon
4:8 o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeoj agaph estin
4:9 en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoj eij ton kosmon ina zhswmen di autou
1 John 4:10 en toutw estin h agaph oux oti hmeij hgaphsamen ton qeon all oti autoj hgaphsen hmaj kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn
4:11 agaphtoi ei outwj o qeoj hgaphsen hmaj kai hmeij ofeilomen allhlouj agapan
4:12 qeon oudeij pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouj o qeoj en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin
4:13 en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autoj en hmin oti ek tou pneumatoj autou dedwken hmin
4:14 kai hmeij teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou
4:15 oj an omologhsh oti ihsouj estin o uioj tou qeou o qeoj en autw menei kai autoj en tw qew
4:16 kai hmeij egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn exei o qeoj en hmin o qeoj agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoj en autw
4:17 en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian exwmen en th hmera thj krisewj oti kaqwj ekeinoj estin kai hmeij esmen en tw kosmw toutw
4:18 foboj ouk estin en th agaph all h teleia agaph ecw ballei ton fobon oti o foboj kolasin exei o de foboumenoj ou teteleiwtai en th agaph
4:19 hmeij agapwmen auton oti autoj prwtoj hgaphsen hmaj
1 John 4:20 ean tij eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusthj estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on oux ewraken pwj dunatai agapan
4:21 kai tauthn thn entolhn exomen ap autou ina o agapwn ton qeon agapa kai ton adelfon autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index