Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 John Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Select a Chapter

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5

1 John Chapter 3

1 John 3:1 idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoj ou ginwskei hmaj oti ouk egnw auton
3:2 agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwj estin
3:3 kai paj o exwn thn elpida tauthn ep autw agnizei eauton kaqwj ekeinoj agnoj estin
3:4 paj o poiwn thn amartian kai thn anomian poiei kai h amartia estin h anomia
3:5 kai oidate oti ekeinoj efanerwqh ina taj amartiaj hmwn arh kai amartia en autw ouk estin
3:6 paj o en autw menwn oux amartanei paj o amartanwn oux ewraken auton oude egnwken auton
3:7 teknia mhdeij planatw umaj o poiwn thn dikaiosunhn dikaioj estin kaqwj ekeinoj dikaioj estin
3:8 o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap arxhj o diaboloj amartanei eij touto efanerwqh o uioj tou qeou ina lush ta erga tou diabolou
3:9 paj o gegennhmenoj ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai
1 John 3:10 en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou paj o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou
3:11 oti auth estin h aggelia hn hkousate ap arxhj ina agapwmen allhlouj
3:12 ou kaqwj kain ek tou ponhrou hn kai esfacen ton adelfon autou kai xarin tinoj esfacen auton oti ta erga autou ponhra hn ta de tou adelfou autou dikaia
3:13 mh qaumazete adelfoi mou ei misei umaj o kosmoj
3:14 hmeij oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eij thn zwhn oti agapwmen touj adelfouj o mh agapwn ton adelfon menei en tw qanatw
3:15 paj o miswn ton adelfon autou anqrwpoktonoj estin kai oidate oti paj anqrwpoktonoj ouk exei zwhn aiwnion en autw menousan
3:16 en toutw egnwkamen thn agaphn tou qeou oti ekeinoj uper hmwn thn yuxhn autou eqhken kai hmeij ofeilomen uper twn adelfwn taj yuxaj tiqenai
3:17 oj d an exh ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou xreian exonta kai kleish ta splagxna autou ap autou pwj h agaph tou qeou menei en autw
3:18 teknia mou mh agapwmen logw mhde glwssh all ergw kai alhqeia
3:19 kai en toutw ginwskomen oti ek thj alhqeiaj esmen kai emprosqen autou peisomen taj kardiaj hmwn
1 John 3:20 oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeoj thj kardiaj hmwn kai ginwskei panta
3:21 agaphtoi ean h kardia hmwn mh kataginwskh hmwn parrhsian exomen proj ton qeon
3:22 kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti taj entolaj autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen
3:23 kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou xristou kai agapwmen allhlouj kaqwj edwken entolhn hmin
3:24 kai o thrwn taj entolaj autou en autw menei kai autoj en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatoj ou hmin edwken

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index