Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 John Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Select a Chapter

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 John Chapter 5

1 John 5:1 paj o pisteuwn oti ihsouj estin o xristoj ek tou qeou gegennhtai kai paj o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ec autou
5:2 en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taj entolaj autou thrwmen
5:3 auth gar estin h agaph tou qeou ina taj entolaj autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin
5:4 oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistij hmwn
5:5 tij estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouj estin o uioj tou qeou
5:6 outoj estin o elqwn di udatoj kai aimatoj ihsouj o xristoj ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia
5:7 oti treij eisin oi marturountej en tw ouranw o pathr o logoj kai to agion pneuma kai outoi oi treij en eisin
5:8 kai treij eisin oi marturountej en th gh to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treij eij to en eisin
5:9 ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou
1 John 5:10 o pisteuwn eij ton uion tou qeou exei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eij thn marturian hn memarturhken o qeoj peri tou uiou autou
5:11 kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoj kai auth h zwh en tw uiw autou estin
5:12 o exwn ton uion exei thn zwhn o mh exwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk exei
5:13 tauta egraya umin toij pisteuousin eij to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn exete aiwnion kai ina pisteuhte eij to onoma tou uiou tou qeou
5:14 kai auth estin h parrhsia hn exomen proj auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn
5:15 kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeqa oidamen oti exomen ta aithmata a hthkamen par autou
5:16 ean tij idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proj qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toij amartanousin mh proj qanaton estin amartia proj qanaton ou peri ekeinhj legw ina erwthsh
5:17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proj qanaton
5:18 oidamen oti paj o gegennhmenoj ek tou qeou oux amartanei all o gennhqeij ek tou qeou threi eauton kai o ponhroj oux aptetai autou
5:19 oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoj oloj en tw ponhrw keitai
1 John 5:20 oidamen de oti o uioj tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou xristw outoj estin o alhqinoj qeoj kai h zwh aiwnioj
5:21 teknia fulacate eautouj apo twn eidwlwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index