Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 John Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

Select a Chapter

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5

1 John Chapter 2

1 John 2:1 teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tij amarth paraklhton exomen proj ton patera ihsoun xriston dikaion
2:2 kai autoj ilasmoj estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou
2:3 kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taj entolaj autou thrwmen
2:4 o legwn egnwka auton kai taj entolaj autou mh thrwn yeusthj estin kai en toutw h alhqeia ouk estin
2:5 oj d an thrh autou ton logon alhqwj en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen
2:6 o legwn en autw menein ofeilei kaqwj ekeinoj periepathsen kai autoj outwj peripatein
2:7 adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eixete ap arxhj h entolh h palaia estin o logoj on hkousate ap arxhj
2:8 palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqej en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwj to alhqinon hdh fainei
2:9 o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewj arti
1 John 2:10 o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin
2:11 o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touj ofqalmouj autou
2:12 grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou
2:13 grafw umin paterej oti egnwkate ton ap arxhj grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera
2:14 egraya umin paterej oti egnwkate ton ap arxhj egraya umin neaniskoi oti isxuroi este kai o logoj tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron
2:15 mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tij agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroj en autw
2:16 oti pan to en tw kosmw h epiqumia thj sarkoj kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroj all ek tou kosmou estin
2:17 kai o kosmoj paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eij ton aiwna
2:18 paidia esxath wra estin kai kaqwj hkousate oti o antixristoj erxetai kai nun antixristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti esxath wra estin
2:19 ec hmwn echlqon all ouk hsan ec hmwn ei gar hsan ec hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin pantej ec hmwn
1 John 2:20 kai umeij xrisma exete apo tou agiou kai oidate panta
2:21 ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoj ek thj alhqeiaj ouk estin
2:22 tij estin o yeusthj ei mh o arnoumenoj oti ihsouj ouk estin o xristoj outoj estin o antixristoj o arnoumenoj ton patera kai ton uion
2:23 paj o arnoumenoj ton uion oude ton patera exei o omologwn ton uion kai ton patera exei
2:24 umeij oun o hkousate ap arxhj en umin menetw ean en umin meinh o ap arxhj hkousate kai umeij en tw uiw kai en tw patri meneite
2:25 kai auth estin h epaggelia hn autoj ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion
2:26 tauta egraya umin peri twn planwntwn umaj
2:27 kai umeij to xrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou xreian exete ina tij didaskh umaj all wj to auto xrisma didaskei umaj peri pantwn kai alhqej estin kai ouk estin yeudoj kai kaqwj edidacen umaj meneite en autw
2:28 kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh exwmen parrhsian kai mh aisxunqwmen ap autou en th parousia autou
2:29 ean eidhte oti dikaioj estin ginwskete oti paj o poiwn thn dikaiosunhn ec autou gegennhtai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index