Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Peter Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 1

1 Peter 1:1 petroj apostoloj ihsou xristou eklektoij parepidhmoij diasporaj pontou galatiaj kappadokiaj asiaj kai biquniaj
1:2 kata prognwsin qeou patroj en agiasmw pneumatoj eij upakohn kai rantismon aimatoj ihsou xristou xarij umin kai eirhnh plhqunqeih
1:3 euloghtoj o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou o kata to polu autou eleoj anagennhsaj hmaj eij elpida zwsan di anastasewj ihsou xristou ek nekrwn
1:4 eij klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoij eij umaj
1:5 touj en dunamei qeou frouroumenouj dia pistewj eij swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw esxatw
1:6 en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqentej en poikiloij peirasmoij
1:7 ina to dokimion umwn thj pistewj polu timiwteron xrusiou tou apollumenou dia puroj de dokimazomenou eureqh eij epainon kai timhn kai docan en apokaluyei ihsou xristou
1:8 on ouk idontej agapate eij on arti mh orwntej pisteuontej de agalliasqe xara aneklalhtw kai dedocasmenh
1:9 komizomenoi to teloj thj pistewj umwn swthrian yuxwn
1 Peter 1:10 peri hj swthriaj ecezhthsan kai echreunhsan profhtai oi peri thj eij umaj xaritoj profhteusantej
1:11 ereunwntej eij tina h poion kairon edhlou to en autoij pneuma xristou promarturomenon ta eij xriston paqhmata kai taj meta tauta docaj
1:12 oij apekalufqh oti oux eautoij hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaj en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eij a epiqumousin aggeloi parakuyai
1:13 dio anazwsamenoi taj osfuaj thj dianoiaj umwn nhfontej teleiwj elpisate epi thn feromenhn umin xarin en apokaluyei ihsou xristou
1:14 wj tekna upakohj mh susxhmatizomenoi taij proteron en th agnoia umwn epiqumiaij
1:15 alla kata ton kalesanta umaj agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte
1:16 dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioj eimi
1:17 kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptwj krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thj paroikiaj umwn xronon anastrafhte
1:18 eidotej oti ou fqartoij arguriw h xrusiw elutrwqhte ek thj mataiaj umwn anastrofhj patroparadotou
1:19 alla timiw aimati wj amnou amwmou kai aspilou xristou
1 Peter 1:20 proegnwsmenou men pro katabolhj kosmou fanerwqentoj de ep esxatwn twn xronwn di umaj
1:21 touj di autou pisteuontaj eij qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai docan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eij qeon
1:22 taj yuxaj umwn hgnikotej en th upakoh thj alhqeiaj dia pneumatoj eij filadelfian anupokriton ek kaqaraj kardiaj allhlouj agaphsate ektenwj
1:23 anagegennhmenoi ouk ek sporaj fqarthj alla afqartou dia logou zwntoj qeou kai menontoj eij ton aiwna
1:24 dioti pasa sarc wj xortoj kai pasa doca anqrwpou wj anqoj xortou echranqh o xortoj kai to anqoj autou ecepesen
1:25 to de rhma kuriou menei eij ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eij umaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index