Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Peter Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 2

1 Peter 2:1 apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseij kai fqonouj kai pasaj katalaliaj
2:2 wj artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auchqhte
2:3 eiper egeusasqe oti xrhstoj o kurioj
2:4 proj on proserxomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon
2:5 kai autoi wj liqoi zwntej oikodomeisqe oikoj pneumatikoj ierateuma agion anenegkai pneumatikaj qusiaj euprosdektouj tw qew dia ihsou xristou
2:6 dio kai periexei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataisxunqh
2:7 umin oun h timh toij pisteuousin apeiqousin de liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj
2:8 kai liqoj proskommatoj kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqountej eij o kai eteqhsan
2:9 umeij de genoj eklekton basileion ierateuma eqnoj agion laoj eij peripoihsin opwj taj aretaj ecaggeilhte tou ek skotouj umaj kalesantoj eij to qaumaston autou fwj
1 Peter 2:10 oi pote ou laoj nun de laoj qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqentej
2:11 agaphtoi parakalw wj paroikouj kai parepidhmouj apexesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitinej strateuontai kata thj yuxhj
2:12 thn anastrofhn umwn en toij eqnesin exontej kalhn ina en w katalalousin umwn wj kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusantej docaswsin ton qeon en hmera episkophj
2:13 upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wj uperexonti
2:14 eite hgemosin wj di autou pempomenoij eij ekdikhsin men kakopoiwn epainon de agaqopoiwn
2:15 oti outwj estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaj fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian
2:16 wj eleuqeroi kai mh wj epikalumma exontej thj kakiaj thn eleuqerian all wj douloi qeou
2:17 pantaj timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate
2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toij despotaij ou monon toij agaqoij kai epieikesin alla kai toij skolioij
2:19 touto gar xarij ei dia suneidhsin qeou upoferei tij lupaj pasxwn adikwj
1 Peter 2:20 poion gar kleoj ei amartanontej kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiountej kai pasxontej upomeneite touto xarij para qew
2:21 eij touto gar eklhqhte oti kai xristoj epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toij ixnesin autou
2:22 oj amartian ouk epoihsen oude eureqh doloj en tw stomati autou
2:23 oj loidoroumenoj ouk anteloidorei pasxwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiwj
2:24 oj taj amartiaj hmwn autoj anhnegken en tw swmati autou epi to culon ina taij amartiaij apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte
2:25 hte gar wj probata planwmena all epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yuxwn umwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index