Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Peter Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 4

1 Peter 4:1xristou oun paqontoj uper hmwn sarki kai umeij thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn en sarki pepautai amartiaj
4:2 eij to mhketi anqrwpwn epiqumiaij alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai xronon
4:3 arketoj gar hmin o parelhluqwj xronoj tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenouj en aselgeiaij epiqumiaij oinoflugiaij kwmoij potoij kai aqemitoij eidwlolatreiaij
4:4 en w cenizontai mh suntrexontwn umwn eij thn authn thj aswtiaj anaxusin blasfhmountej
4:5 oi apodwsousin logon tw etoimwj exonti krinai zwntaj kai nekrouj
4:6 eij touto gar kai nekroij euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpouj sarki zwsin de kata qeon pneumati
4:7 pantwn de to teloj hggiken swfronhsate oun kai nhyate eij taj proseuxaj
4:8 pro pantwn de thn eij eautouj agaphn ektenh exontej oti h agaph kaluyei plhqoj amartiwn
4:9 filocenoi eij allhlouj aneu goggusmwn
1 Peter 4:10 ekastoj kaqwj elaben xarisma eij eautouj auto diakonountej wj kaloi oikonomoi poikilhj xaritoj qeou
4:11 ei tij lalei wj logia qeou ei tij diakonei wj ec isxuoj hj xorhgei o qeoj ina en pasin docazhtai o qeoj dia ihsou xristou w estin h doca kai to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
4:12 agaphtoi mh cenizesqe th en umin purwsei proj peirasmon umin ginomenh wj cenou umin sumbainontoj
4:13 alla kaqo koinwneite toij tou xristou paqhmasin xairete ina kai en th apokaluyei thj dochj autou xarhte agalliwmenoi
4:14 ei oneidizesqe en onomati xristou makarioi oti to thj dochj kai to tou qeou pneuma ef umaj anapauetai kata men autouj blasfhmeitai kata de umaj docazetai
4:15 mh gar tij umwn pasxetw wj foneuj h klepthj h kakopoioj h wj allotrioepiskopoj
4:16 ei de wj xristianoj mh aisxunesqw docazetw de ton qeon en tw merei toutw
4:17 oti o kairoj tou arcasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloj twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw
4:18 kai ei o dikaioj molij swzetai o asebhj kai amartwloj pou faneitai
4:19 wste kai oi pasxontej kata to qelhma tou qeou wj pistw ktisth paratiqesqwsan taj yuxaj eautwn en agaqopoiia

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index