Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Peter Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 3

1 Peter 3:1 omoiwj ai gunaikej upotassomenai toij idioij andrasin ina kai ei tinej apeiqousin tw logw dia thj twn gunaikwn anastrofhj aneu logou kerdhqhswntai
3:2 epopteusantej thn en fobw agnhn anastrofhn umwn
3:3 wn estw oux o ecwqen emplokhj trixwn kai periqesewj xrusiwn h endusewj imatiwn kosmoj
3:4 all o kruptoj thj kardiaj anqrwpoj en tw afqartw tou praeoj kai hsuxiou pneumatoj o estin enwpion tou qeou polutelej
3:5 outwj gar pote kai ai agiai gunaikej ai elpizousai epi ton qeon ekosmoun eautaj upotassomenai toij idioij andrasin
3:6 wj sarra uphkousen tw abraam kurion auton kalousa hj egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin
3:7 oi andrej omoiwj sunoikountej kata gnwsin wj asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemontej timhn wj kai sugklhronomoi xaritoj zwhj eij to mh ekkoptesqai taj proseuxaj umwn
3:8 to de teloj pantej omofronej sumpaqeij filadelfoi eusplagxnoi filofronej
3:9 mh apodidontej kakon anti kakou h loidorian anti loidoriaj tounantion de eulogountej eidotej oti eij touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte
1 Peter 3:10 o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeraj agaqaj pausatw thn glwssan autou apo kakou kai xeilh autou tou mh lalhsai dolon
3:11 ekklinatw apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwcatw authn
3:12 oti oi ofqalmoi kuriou epi dikaiouj kai wta autou eij dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaj kaka
3:13 kai tij o kakwswn umaj ean tou agaqou mimhtai genhsqe
3:14 all ei kai pasxoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taraxqhte
3:15 kurion de ton qeon agiasate en taij kardiaij umwn etoimoi de aei proj apologian panti tw aitounti umaj logon peri thj en umin elpidoj meta prauthtoj kai fobou
3:16 suneidhsin exontej agaqhn ina en w katalalwsin umwn wj kakopoiwn kataisxunqwsin oi ephreazontej umwn thn agaqhn en xristw anastrofhn
3:17 kreitton gar agaqopoiountaj ei qelei to qelhma tou qeou pasxein h kakopoiountaj
3:18 oti kai xristoj apac peri amartiwn epaqen dikaioj uper adikwn ina hmaj prosagagh tw qew qanatwqeij men sarki zwopoihqeij de tw pneumati
3:19 en w kai toij en fulakh pneumasin poreuqeij ekhrucen
1 Peter 3:20 apeiqhsasin pote ote apac ecedexeto h tou qeou makroqumia en hmeraij nwe kataskeuazomenhj kibwtou eij hn oligai tout estin oktw yuxai dieswqhsan di udatoj
3:21 w kai hmaj antitupon nun swzei baptisma ou sarkoj apoqesij rupou alla suneidhsewj agaqhj eperwthma eij qeon di anastasewj ihsou xristou
3:22 oj estin en decia tou qeou poreuqeij eij ouranon upotagentwn autw aggelwn kai ecousiwn kai dunamewn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index