Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Peter Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Peter Chapter 5

1 Peter 5:1 presbuterouj touj en umin parakalw o sumpresbuteroj kai martuj twn tou xristou paqhmatwn o kai thj melloushj apokaluptesqai dochj koinwnoj
5:2 poimanate to en umin poimnion tou qeou episkopountej mh anagkastwj all ekousiwj mhde aisxrokerdwj alla proqumwj
5:3 mhd wj katakurieuontej twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou
5:4 kai fanerwqentoj tou arxipoimenoj komieisqe ton amarantinon thj dochj stefanon
5:5 omoiwj newteroi upotaghte presbuteroij pantej de allhloij upotassomenoi thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti o qeoj uperhfanoij antitassetai tapeinoij de didwsin xarin
5:6 tapeinwqhte oun upo thn krataian xeira tou qeou ina umaj uywsh en kairw
5:7 pasan thn merimnan umwn epirriyantej ep auton oti autw melei peri umwn
5:8 nhyate grhgorhsate oti o antidikoj umwn diaboloj wj lewn wruomenoj peripatei zhtwn tina katapih
5:9 w antisthte stereoi th pistei eidotej ta auta twn paqhmatwn th en kosmw umwn adelfothti epiteleisqai
1 Peter 5:10 o de qeoj pashj xaritoj o kalesaj hmaj eij thn aiwnion autou docan en xristw ihsou oligon paqontaj autoj katartisai umaj sthricai sqenwsai qemeliwsai
5:11 autw h doca kai to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
5:12 dia silouanou umin tou pistou adelfou wj logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh xarin tou qeou eij hn esthkate
5:13 aspazetai umaj h en babulwni suneklekth kai markoj o uioj mou
5:14 aspasasqe allhlouj en filhmati agaphj eirhnh umin pasin toij en xristw ihsou amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index