Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Thessalonians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 1

1 Thessalonians 1:1 pauloj kai silouanoj kai timoqeoj th ekklhsia qessalonikewn en qew patri kai kuriw ihsou xristw xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:2 euxaristoumen tw qew pantote peri pantwn umwn mneian umwn poioumenoi epi twn proseuxwn hmwn
1:3 adialeiptwj mnhmoneuontej umwn tou ergou thj pistewj kai tou kopou thj agaphj kai thj upomonhj thj elpidoj tou kuriou hmwn ihsou xristou emprosqen tou qeou kai patroj hmwn
1:4 eidotej adelfoi hgaphmenoi upo qeou thn ekloghn umwn
1:5 oti to euaggelion hmwn ouk egenhqh eij umaj en logw monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiw kai en plhroforia pollh kaqwj oidate oioi egenhqhmen en umin di umaj
1:6 kai umeij mimhtai hmwn egenhqhte kai tou kuriou decamenoi ton logon en qliyei pollh meta xaraj pneumatoj agiou
1:7 wste genesqai umaj tupouj pasin toij pisteuousin en th makedonia kai th axaia
1:8 af umwn gar echxhtai o logoj tou kuriou ou monon en th makedonia kai axaia alla kai en panti topw h pistij umwn h proj ton qeon ecelhluqen wste mh xreian hmaj exein lalein ti
1:9 autoi gar peri hmwn apaggellousin opoian eisodon esxomen proj umaj kai pwj epestreyate proj ton qeon apo twn eidwlwn douleuein qew zwnti kai alhqinw
1 Thessalonians 1:10 kai anamenein ton uion autou ek twn ouranwn on hgeiren ek nekrwn ihsoun ton ruomenon hmaj apo thj orghj thj erxomenhj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index