Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Thessalonians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 2

1 Thessalonians 2:1 autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn proj umaj oti ou kenh gegonen
2:2 alla kai propaqontej kai ubrisqentej kaqwj oidate en filippoij eparrhsiasameqa en tw qew hmwn lalhsai proj umaj to euaggelion tou qeou en pollw agwni
2:3 h gar paraklhsij hmwn ouk ek planhj oude ec akaqarsiaj oute en dolw
2:4 alla kaqwj dedokimasmeqa upo tou qeou pisteuqhnai to euaggelion outwj laloumen oux wj anqrwpoij areskontej alla tw qew tw dokimazonti taj kardiaj hmwn
2:5 oute gar pote en logw kolakeiaj egenhqhmen kaqwj oidate oute en profasei pleoneciaj qeoj martuj
2:6 oute zhtountej ec anqrwpwn docan oute af umwn oute ap allwn dunamenoi en barei einai wj xristou apostoloi
2:7 all egenhqhmen hpioi en mesw umwn wj an trofoj qalph ta eauthj tekna
2:8 outwj imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai taj eautwn yuxaj dioti agaphtoi hmin gegenhsqe
2:9 mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton moxqon nuktoj gar kai hmeraj ergazomenoi proj to mh epibarhsai tina umwn ekhrucamen eij umaj to euaggelion tou qeou
1 Thessalonians 2:10 umeij marturej kai o qeoj wj osiwj kai dikaiwj kai amemptwj umin toij pisteuousin egenhqhmen
2:11 kaqaper oidate wj ena ekaston umwn wj pathr tekna eautou parakalountej umaj kai paramuqoumenoi
2:12 kai marturoumenoi eij to peripathsai umaj aciwj tou qeou tou kalountoj umaj eij thn eautou basileian kai docan
2:13 dia touto kai hmeij euxaristoumen tw qew adialeiptwj oti paralabontej logon akohj par hmwn tou qeou edecasqe ou logon anqrwpwn alla kaqwj estin alhqwj logon qeou oj kai energeitai en umin toij pisteuousin
2:14 umeij gar mimhtai egenhqhte adelfoi twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn en th ioudaia en xristw ihsou oti tauta epaqete kai umeij upo twn idiwn sumfuletwn kaqwj kai autoi upo twn ioudaiwn
2:15 twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai touj idiouj profhtaj kai hmaj ekdiwcantwn kai qew mh areskontwn kai pasin anqrwpoij enantiwn
2:16 kwluontwn hmaj toij eqnesin lalhsai ina swqwsin eij to anaplhrwsai autwn taj amartiaj pantote efqasen de ep autouj h orgh eij teloj
2:17 hmeij de adelfoi aporfanisqentej af umwn proj kairon wraj proswpw ou kardia perissoterwj espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia
2:18 dio hqelhsamen elqein proj umaj egw men pauloj kai apac kai dij kai enekoyen hmaj o satanaj
2:19 tij gar hmwn elpij h xara h stefanoj kauxhsewj h ouxi kai umeij emprosqen tou kuriou hmwn ihsou xristou en th autou parousia
1 Thessalonians 2:20 umeij gar este h doca hmwn kai h xara

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index