Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Thessalonians Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 5

1 Thessalonians 5:1 peri de twn xronwn kai twn kairwn adelfoi ou xreian exete umin grafesqai
5:2 autoi gar akribwj oidate oti h hmera kuriou wj klepthj en nukti outwj erxetai
5:3 otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidioj autoij efistatai oleqroj wsper h wdin th en gastri exoush kai ou mh ekfugwsin
5:4 umeij de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umaj wj klepthj katalabh
5:5 pantej umeij uioi fwtoj este kai uioi hmeraj ouk esmen nuktoj oude skotouj
5:6 ara oun mh kaqeudwmen wj kai oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen
5:7 oi gar kaqeudontej nuktoj kaqeudousin kai oi mequskomenoi nuktoj mequousin
5:8 hmeij de hmeraj ontej nhfwmen endusamenoi qwraka pistewj kai agaphj kai perikefalaian elpida swthriaj
5:9 oti ouk eqeto hmaj o qeoj eij orghn all eij peripoihsin swthriaj dia tou kuriou hmwn ihsou xristou
1 Thessalonians 5:10 tou apoqanontoj uper hmwn ina eite grhgorwmen eite kaqeudwmen ama sun autw zhswmen
5:11 dio parakaleite allhlouj kai oikodomeite eij ton ena kaqwj kai poieite
5:12 erwtwmen de umaj adelfoi eidenai touj kopiwntaj en umin kai proistamenouj umwn en kuriw kai nouqetountaj umaj
5:13 kai hgeisqai autouj uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautoij
5:14 parakaloumen de umaj adelfoi nouqeteite touj ataktouj paramuqeisqe touj oligoyuxouj antexesqe twn asqenwn makroqumeite proj pantaj
5:15 orate mh tij kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agaqon diwkete kai eij allhlouj kai eij pantaj
5:16 pantote xairete
5:17 adialeiptwj proseuxesqe
5:18 en panti euxaristeite touto gar qelhma qeou en xristw ihsou eij umaj
5:19 to pneuma mh sbennute
1 Thessalonians 5:20 profhteiaj mh ecouqeneite
5:21 panta dokimazete to kalon katexete
5:22 apo pantoj eidouj ponhrou apexesqe
5:23 autoj de o qeoj thj eirhnhj agiasai umaj oloteleij kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuxh kai to swma amemptwj en th parousia tou kuriou hmwn ihsou xristou thrhqeih
5:24 pistoj o kalwn umaj oj kai poihsei
5:25 adelfoi proseuxesqe peri hmwn
5:26 aspasasqe touj adelfouj pantaj en filhmati agiw
5:27 orkizw umaj ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin toij agioij adelfoij
5:28 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meq umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index