Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Thessalonians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 4

1 Thessalonians 4:1 to loipon oun adelfoi erwtwmen umaj kai parakaloumen en kuriw ihsou kaqwj parelabete par hmwn to pwj dei umaj peripatein kai areskein qew ina perisseuhte mallon
4:2 oidate gar tinaj paraggeliaj edwkamen umin dia tou kuriou ihsou
4:3 touto gar estin qelhma tou qeou o agiasmoj umwn apexesqai umaj apo thj porneiaj
4:4 eidenai ekaston umwn to eautou skeuoj ktasqai en agiasmw kai timh
4:5 mh en paqei epiqumiaj kaqaper kai ta eqnh ta mh eidota ton qeon
4:6 to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikoj o kurioj peri pantwn toutwn kaqwj kai proeipamen umin kai diemarturameqa
4:7 ou gar ekalesen hmaj o qeoj epi akaqarsia all en agiasmw
4:8 toigaroun o aqetwn ouk anqrwpon aqetei alla ton qeon ton kai donta to pneuma autou to agion eij hmaj
4:9 peri de thj filadelfiaj ou xreian exete grafein umin autoi gar umeij qeodidaktoi este eij to agapan allhlouj
1 Thessalonians 4:10 kai gar poieite auto eij pantaj touj adelfouj touj en olh th makedonia parakaloumen de umaj adelfoi perisseuein mallon
4:11 kai filotimeisqai hsuxazein kai prassein ta idia kai ergazesqai taij idiaij xersin umwn kaqwj umin parhggeilamen
4:12 ina peripathte eusxhmonwj proj touj ecw kai mhdenoj xreian exhte
4:13 ou qelw de umaj agnoein adelfoi peri twn kekoimhmenwn ina mh luphsqe kaqwj kai oi loipoi oi mh exontej elpida
4:14 ei gar pisteuomen oti ihsouj apeqanen kai anesth outwj kai o qeoj touj koimhqentaj dia tou ihsou acei sun autw
4:15 touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeij oi zwntej oi perileipomenoi eij thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touj koimhqentaj
4:16 oti autoj o kurioj en keleusmati en fwnh arxaggelou kai en salpiggi qeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en xristw anasthsontai prwton
4:17 epeita hmeij oi zwntej oi perileipomenoi ama sun autoij arpaghsomeqa en nefelaij eij apanthsin tou kuriou eij aera kai outwj pantote sun kuriw esomeqa
4:18 wste parakaleite allhlouj en toij logoij toutoij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index