Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Thessalonians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

1 Thessalonians Chapter 3

1 Thessalonians 3:1 dio mhketi stegontej eudokhsamen kataleifqhnai en aqhnaij monoi
3:2 kai epemyamen timoqeon ton adelfon hmwn kai diakonon tou qeou kai sunergon hmwn en tw euaggeliw tou xristou eij to sthricai umaj kai parakalesai umaj peri thj pistewj umwn
3:3 tw mhdena sainesqai en taij qliyesin tautaij autoi gar oidate oti eij touto keimeqa
3:4 kai gar ote proj umaj hmen proelegomen umin oti mellomen qlibesqai kaqwj kai egeneto kai oidate
3:5 dia touto kagw mhketi stegwn epemya eij to gnwnai thn pistin umwn mhpwj epeirasen umaj o peirazwn kai eij kenon genhtai o kopoj hmwn
3:6 arti de elqontoj timoqeou proj hmaj af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti exete mneian hmwn agaqhn pantote epipoqountej hmaj idein kaqaper kai hmeij umaj
3:7 dia touto pareklhqhmen adelfoi ef umin epi pash th qliyei kai anagkh hmwn dia thj umwn pistewj
3:8 oti nun zwmen ean umeij sthkhte en kuriw
3:9 tina gar euxaristian dunameqa tw qew antapodounai peri umwn epi pash th xara h xairomen di umaj emprosqen tou qeou hmwn
1 Thessalonians 3:10 nuktoj kai hmeraj uper ekperissou deomenoi eij to idein umwn to proswpon kai katartisai ta usterhmata thj pistewj umwn
3:11 autoj de o qeoj kai pathr hmwn kai o kurioj hmwn ihsouj xristoj kateuqunai thn odon hmwn proj umaj
3:12 umaj de o kurioj pleonasai kai perisseusai th agaph eij allhlouj kai eij pantaj kaqaper kai hmeij eij umaj
3:13 eij to sthricai umwn taj kardiaj amemptouj en agiwsunh emprosqen tou qeou kai patroj hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn twn agiwn autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index